Συνάρτηση AVERAGEIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιεί δεδομένα πολλαπλά κριτήρια. Η συνάρτηση AVERAGEIFS αθροίζει όλα τα αποτελέσματα που ταιριάζουν τις λογικές δοκιμές και διαιρεί αυτό το άθροισμα με το μέγεθος των επιλεγμένων τιμών.

Σύνταξη

AVERAGEIFS(Περιοχή_μέσου_όρου; Περιοχή_κριτηρίου1; Κριτήριο1 [; Περοχή_κριτηρίου2; Κριτήριο2 [; ...]])

Περιοχή_μέσου_όρου – απαιτούμενο όρισμα. Είναι μια περιοχή κελιών, ένα όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής, ή μια ετικέτα μιας στήλης ή μιας γραμμής που περιέχουν τιμές για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

Περιοχή_μέσου_όρου1 – απαιτούμενο όρισμα. Είναι μια περιοχή κελιών, ένα όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής, ή μια ετικέτα μιας στήλης ή μιας γραμμής που περιέχουν τιμές για την εύρεση του αντίστοιχου κριτηρίου.

Κριτήριο1 – απαιτούμενο όρισμα. Μια συνθήκη με τη μορφή παράστασης ή ένα κελί αναφοράς σε παράσταση που καθορίζει ποια κελιά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί ο μέσος όρος. Η παράσταση μπορεί να περιέχει κείμενο, αριθμούς, κανονικές παραστάσεις (αν είναι ενεργές στις επιλογές υπολογισμού) ή σύμβολα υποκατάστασης (αν είναι ενεργά στις επιλογές υπολογισμού).

Περιοχή_κριτηρίου2 – Προαιρετικό. Η Περιοχή_κριτηρίου2 και όλα τα επόμενα σημαίνουν το ίδιο με την Περιοχή_κριτηρίου1.

Κριτήριο2 – Προαιρετικό. Το Κριτήριο2 και όλα τα επόμενα σημαίνουν τα ίδια όπως το Κριτήριο1.

Note.png Η λογική σχέση μεταξύ κριτηρίων μπορεί να καθοριστεί ως λογικό AND (σύζευξη). Με άλλα λόγια, αν και μόνο αν όλα τα δεδομένα κριτήρια πληρούνται, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου μια τιμή από το αντίστοιχο κελί της δεδομένης Περιοχής_μέσου_όρου.
Το Κριτήριο πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς, ειδικά, το Κριτήριο πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά ("Κριτήριο") με την εξαίρεση των ονομάτων των συναρτήσεων, των αναφορών κελιού και του τελεστή σύζευξης συμβολοσειράς (&).
Οι τελεστές ίσον (=), όχι ίσο (<>), μεγαλύτερο από (>), μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=), μικρότερο από (<) και μικρότερο από ή ίσο με (<=) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορίσματα κριτηρίου για τη σύγκριση αριθμών.
Η συνάρτηση μπορεί να δεχτεί μέχρι 255 ορίσματα, που σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε 127 περιοχές κριτηρίων και κριτήρια.
Note.png Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Αν ένα κελί σε μια περιοχή τιμών για τον υπολογισμό του μέσου είναι κενό ή περιέχει κείμενο, η συνάρτηση AVERAGEIF αγνοεί αυτό το κελί.
Αν ένα κελί περιέχει TRUE, αντιμετωπίζεται ως 1. αν ένα κελί περιέχει FALSE – ως 0 (μηδέν).
Αν όλη η περιοχή είναι κενή, περιέχει μόνο κείμενο ή όλες οι τιμές της περιοχής δεν ικανοποιούν τη συνθήκη (ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών), η συνάρτηση επιστρέφει το σφάλμα #ΔΙΑΙΡ/0!.
Αν η περιοχή των τιμών για υπολογισμό του μέσου και οποιαδήποτε περιοχή για εύρεση κριτηρίου έχουν άνισα μεγέθη, η συνάρτηση επιστρέφει err:502.

Παραδείγματα

Θεωρήστε τον ακόλουθο πίνακα

A B C
1 Όνομα προϊόντος Πωλήσεις Έσοδα
2 μολύβι 20 65
3 στυλό 35 85
4 σημειωματάριο 20 190
5 βιβλίο 17 180
6 κασετίνα όχι όχι
Warning.png Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα, οι περιοχές για τον υπολογισμό του μέσου όρου περιέχουν τη γραμμή #6, αλλά αγνοείται, επειδή περιέχει κείμενο.

Απλή χρήση

=AVERAGEIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Υπολογίζει τον μέσο όρο για τιμές στην περιοχή B2:B6 που είναι μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 25, επειδή η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιεί το κριτήριο.

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Υπολογίζει τον μέσο όρο για τιμές στην περιοχή C2:C6 που είναι μεγαλύτερες από 70 και αντιστοιχεί στα κελιά B2:B6 με τιμές μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 137,5, επειδή η δεύτερη και η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιούν τουλάχιστον ένα κριτήριο.

Χρήση κανονικών παραστάσεων και ένθετων συναρτήσεων

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει τον μέσο όρο για τιμές στην περιοχή C2:C6 που αντιστοιχούν σε όλες τις τιμές της περιοχής B2:B6, εκτός από την ελάχιστη και τη μέγιστη. Επιστρέφει 127,5, επειδή η δεύτερη και η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιούν τουλάχιστον ένα κριτήριο.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει τον μέσο όρο για τιμές στην περιοχή C2:C6 που αντιστοιχούν σε όλα τα κελιά της περιοχής A2:A6 που αρχίζουν με "pen" και σε όλα τα κελιά της περιοχής B2:B6, εκτός από το μέγιστό του. Επιστρέφει 65, επειδή μόνο η δεύτερη γραμμή ικανοποιεί όλα τα κριτήρια.

Αναφορά σε ένα κελί ως κριτήριο

Αν χρειάζεται να αλλάξετε ένα κριτήριο εύκολα, μπορεί να θέλετε να το ορίσετε σε ένα ξεχωριστό κελί και να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά σε αυτό το κελί στη συνθήκη της συνάρτησης AVERAGEIF. Παραδείγματος χάρη, η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Αν E2 = pen, η συνάρτηση επιστρέφει 65, επειδή ο σύνδεσμος στο κελί αντικαθίσταται με το περιεχόμενό του.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF

, SUMIFS

, COUNTIFS

, MAX, MIN

Κατάλογος κανονικών εκφράσεων