MIDDEL.FLERE.HVIS funktion

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

MIDDEL.HVIS-funktion

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område som opfylder visse betingelser. Funktionen MIDDEL.HVIS opsummerer alle resultater som matcher de logiske tests og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

Syntaks

MIDDEL.HVIS(Middel_område; Kriterie_område1; Kriterie1 [; Kriterie_område2; Kriterie2 [; ...]])

Middel_område – krævet argument. Det er et område af celler, navnet på en navngivet område eller en etiket for en kolonne eller række, som indeholder værdier som gennemsnittet skal beregnes for.

Kriterie_område1 – krævet argument. Det er et område af celler, et navngivet område eller en etiket som er overskrift for en kolonne eller en række, som indeholder værdier for korresponderende kriterier.

Kriterium1 – krævet argument. En betingelse i form af et udtryk eller en cellereference med et udtryk som definerer hvilke celler der skal bruges til at udregne gennemsnittet. Udtrykket kan bestå af tekst, tal, regulære udtryk (hvis aktiveret i beregningsindstillingerne) eller jokertegn (hvis aktiveret i beregningsindstillingerne).

Kriterie_område2 – Valgfri. Kriterie_område2 og alle efterfølgende kriterier betyder det samme som Kriterie_område1.

Kriterie2 – Valfri. Kriterie2 og alle efterfølgende kriterier betyder det samme som Kriterie1.

Note.png Den logiske relation imellem kriterier kan defineres som logisk OG (fællesmængde). Altså, hvis og kun hvis alle givne kriterier er opfyldt, vil en værdi fra en tilsvarende celle fra det givne Gennemsnit_Område blive taget med i udregningen af gennemsnittet.
Kriterium skal være et streng udtryk, og dermed, Kriterium skal være omsluttet af citationstegn ("Kriterium") med undtagelse af funktionsnavne , celle referencer og operatoren for sammenkædning af strenge (&).
Operatorerne lig med (=), ikke lig med (<>), større end (>), større end eller lig med (>=), mindre end (<), og mindre end eller lig med (<=) kan benyttes i kriterie argumenter til at sammenligne tal.
Funktionen kan have op til 255 argumenter, hvilket betyder at du kan angive 127 par af områder og kriterier.
Note.png Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Hvis en celle i et område af værdier, som der skal beregnes middelværdi for, er tom eller indeholder tekst, ignorerer funktionen MIDDEL.FLERE.HVIS cellen.
Hvis cellen indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis cellen indeholder FALSK – som 0 (nul).
Hvis hele området er tomt, kun indeholder tekst, eller samtlige værdier ikke tilfredsstiller betingelserne (eller en kombination af dem), returnerer funktionen fejlen #DIV/0!.
Hvis området for værdier til at beregne gennemsnittet og alle andre områder for at finde kriteriet har ulige størrelser, returnerer funktionen err:502.

Eksempler

Betragt den følgende tabel

A B C
1 Produktnavn Salg Indtægt
2 blyant 20 65
3 kuglepen 35 85
4 notesblok 20 190
5 bog 17 180
6 penalhus ikke ikke
Warning.png I alle beregninger herunder, indeholder området for beregning af middelværdien række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.

Enkel brug

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Beregner gennemsnittet for værdier i området B2:B6 som er større end eller lig med 20. Returner 25, fordi den femte række ikke opfylder kriteriet.

=MIDDEL.HVIS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Beregner gennemsnittet for værdier i området C2:C6 som er større end 70 og som korresponderer med celler i området B2:B6 med værdier større end eller lig med 20. Returnerer 137,5 fordi den anden og femte række ikke opfylder mindst et kriterium.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MIDDEL.FLERE.HVIS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner gennemsnittet af værdier i området C2:C6 som korresponderer med alle værdier i området B2:B6, med undtagelse af dets minimum og maksimum værdi. Returnerer 127,5 fordi den tredje og femte række ikke opfylder mindst et af kriterierne.

=MIDDEL.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner gennemsnittet af værdier i området C2:C6 som korresponderer med alle celler i området A2:A6, der starter med "pen" og til alle celler i området B2:B6 bortset fra dets maksimum. Returnerer 65, fordi kun den anden række opfylder alle kriterier.

Reference til en celle som kriterium

Hvis du har brug for at ændre et kriterium på en nem måde, kan du ønske at angive det i en særskilt celle og bruge en henvisning til denne celle i tilstanden af MIDDEL.HVIS-funktionen. For eksempel kan den ovennævnte funktion omskrives som følger:

=MIDDEL.HVIS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Hvis E2 = pen, returnerer funktionen 65, fordi kæden til cellen erstattes af dennes indhold.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, MIDDEL.HVIS

, SUM.FLERE.HVIS

, TÆL.FLERE.HVIS

, MAX, MIN

Liste over regulære udtryk