funció MITJANASI

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

funció MITJANASICONJUNT

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

Sintaxi

AVERAGEIFS(Average_range; Criterion_range1; Criterion1 [; Criterion_range2; Criterion2 [; ...]])

Average_range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the mean.

Criterion_range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for finding the corresponding criterion.

Criterion1 – required argument. A condition in the form of expression or a cell reference to expression that defines what cells should be used to calculate the mean. The expression can contain text, numbers, regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Criterion_range2 – Optional. Criterion_range2 and all the following mean the same as Criterion_range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Note.png The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Average_range is taken into calculation of the mean.

The Criterion needs to be a string expression, in particular, the Criterion needs to be enclosed in quotation marks ("Criterion") with the exception of the names of functions, cell references and the operator of a string concatenation (&).
The operators equal to (=), not equal to (<>), greater than (>), greater than or equal to (>=), less than (<), and less than or equal to (<=) can be used in criterion arguments for comparison of numbers.
The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for it.

Note.png This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png If a cell in a range of values for calculating the mean is empty or contains text, the function AVERAGEIFS ignores this cell.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).
If the whole range is empty, contains only text or all values of the range do not satisfy the condition (or any combination of those), the function returns the #DIV/0! error.
If the range of values for calculating the mean and any range for finding criterion have unequal sizes, the function returns err:502.

Exemples

Considereu la taula següent

A B C
1 Nom del producte Vendes Revenue
2 llapis 20 65
3 llapis 35 85
4 bloc de notes 20 190
5 llibre 17 180
6 estoig no no
Warning.png In all examples below, ranges for average calculation contain the row #6, but it is ignored, because it contains text.

Ús simple

=MITJANA(A1:A50)

Calcula la suma de valors de l'interval B2:B6 majors o igual a 20. Retorna 75, perquè la cinquena fila no compleixen el criteri.

=MITJANA(A1:A50)

Calculates the average for values of the range C2:C6 that are greater than 70 and correspond to cells of B2:B6 with values greater than or equal to 20. Returns 137.5, because the second and fifth rows do not meet at least one criterion.

Ús d'expressions regulars i funcions imbricades

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a tots els valors de l'interval B2:B6 excepte el mínim i el màxim. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files no compleixen almenys un criteri.

=MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a totes les cel·les de l'interval A2:A6 començant per "llapis" i a totes les cel·les de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 65, perquè només la segona fila compleix tots els criteris.

Referència a una cel·la com a criteri

Si heu de canviar el criteri fàcilment, potser voleu indicar-lo en una cel·la separada i usar una referència a aquesta cel·la en la condició de la funció MITJANASICONJUNT. Per exemple, la funció superior es pot reescriure com a:

=MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Si E2 = llapis, la funció retorna 65, perquè l'enllaç a la cel·la se substitueix amb el seu contingut.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, funció MITJANASI

, funció SUMASICONJUNT

, funció COMPTASICONJUNT

, MAX, MIN

Llista d'expressions regulars