Функция AVERAGEIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Функция AVERAGEIFS

Намира средното аритметично на всички клетки в даден диапазон, които удовлетворяват даден набор от условия. Функцията AVERAGEIFS събира всички резултати, които преминат логическите проверки, и дели сумата на броя избрани стойности.

Синтаксис

AVERAGEIFS(Диапазон_за_усредняване; Диапазон_за_критерий1; Критерий1 [; Диапазон_за_критерий2; Критерий2 [; ...]])

Диапазон_за_усредняване – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона, съдържаща числата за усредняване.

Диапазон_за_критерий1 – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона за проверяване на съответния критерий.

Критерий1 – задължителен аргумент. Условие под формата на израз или обръщение към клетка с израз, което определя кои клетки да се използват при изчисляване на средното. Изразът може да съдържа текст, числа, регулярни изрази (ако са разрешени в настройките за изчисляване) или заместващи знаци (ако са разрешени в настройките за изчисляване).

Диапазон_за_критерий2 – незадължителен. „Диапазон_за_критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Диапазон_за_критерий1“.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий1“.

Note.png Логическото отношение между критериите може да се дефинира като логическо „И“ (конюнкция). С други думи, стойността от съответната клетка на Диапазон_за_усредняване ще участва в изчисляването на средната стойност тогава и само тогава, когато са удовлетворени всички зададени критерии.
Критерий трябва да бъде низов израз, в частност да бъде ограден с кавички ("Критерий") с изключение на имената на функции, обръщенията към клетки и операцията слепване на низове (&).
В аргументите с критерии могат да се използват отношенията равно (=), не равно (<>), по-голямо (>), по-голямо или равно (>=), по-малко (<) и по-малко или равно (<=) за сравняване на числа.
Функцията може да има до 255 аргумента, което означава, че можете да зададете 127 диапазона за критерии и съответните им критерии.
Note.png Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Ако някоя клетка в диапазон от стойности за изчисляване на средно е празна или съдържа текст, функцията AVERAGEIFS пропуска тази клетка.
Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).
Ако целият диапазон е празен, съдържа само текст или никоя стойност от него не удовлетворява условието (или съчетание от изброените), функцията поражда грешка #DIV/0!.
Ако диапазонът от стойности за усредняване и който и да е от диапазоните за критерии имат различни размери, функцията връща err:502.

Примери

Да разгледаме следната таблица:

A B C
1 Име на продукт Продажби Приходи
2 лепенки 20 65
3 лепило 35 85
4 пастели 20 190
5 пълнители 17 180
6 бележници не не
Warning.png Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване на средна стойност съдържа ред №6, но той се игнорира, защото съдържа текст.

Проста употреба

=AVERAGEIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Изчислява средното на стойностите от диапазона B2:B6, които са по-големи или равни на 20. Връща 25, защото петият ред не удовлетворява критерия.

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Изчислява средното на стойностите от диапазона C2:C6, които са по-големи от 70 и отговарят на клетки от B2:B6 със стойности, по-големи или равни на 20. Връща 137,5, защото вторият и петият ред не удовлетворяват всички критерии.

Използване на регулярни изрази и вложени функции

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Изчислява средното на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона B2:B6, освен минималната и максималната. Връща 127,5, защото третият и петият ред не удовлетворяват всички критерии.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"леп.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Изчислява средното на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона A2:A6, които започват с „леп“ и на всички стойности от диапазона B2:B6 освен максималната. Връща 65, защото само вторият ред удовлетворява всички критерии.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията AVERAGEIFS да използвате обръщение към тази клетка. Например горната функция може да бъде пренаписана както следва:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ако E2 = "леп", функцията връща 65, защото връзката към клетката се замества със съдържанието ѝ.


Related Topics

AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF

, SUMIFS

, COUNTIFS

, MAX, MIN

Списък на регулярните изрази