Funkcja Shell

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Uruchamia inną aplikację i w razie potrzeby definiuje odpowiedni styl okna.

Składnia

Shell (nazwa_ścieżki As String[, styl_okna As Integer][, parametr As String][, bSync])

Parametr

Nazwa_ścieżki

Pełna ścieżka i nazwa programu, który ma zostać uruchomiony.

Styl_okna

Opcjonalne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające styl okna, w którym jest uruchamiany program. Dostępne są następujące wartości:

0 Fokus jest ustawiony na ukryte okno programu.
1 Fokus jest ustawiony na okno programu standardowej wielkości.
2 Fokus jest ustawiony na zminimalizowane okno programu.
3 Fokus jest ustawiony na zmaksymalizowane okno programu.
4 Okno programu standardowej wielkości, bez fokusu.
6 Zminimalizowane okno programu, fokus pozostaje na aktywnym oknie.
10 Wyświetlanie pełnoekranowe.

Parametr

Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające linię poleceń, którą należy przekazać.

bSync

Wartość true (prawda) powoduje, że polecenie Shell i wszystkie zadania LibreOffice oczekują na zakończenie przetwarzania powłoki. Wartość false (fałsz) powoduje, że powłoka powraca bezpośrednio. Wartością domyślną jest false (fałsz).

Kody błędów

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

53 Plik nie został odnaleziony

73 Funkcja nie jest zaimplementowana

Przykład

Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub