Funcions en temps d'execució

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En aquesta secció es descriuen les funcions de temps d'execució del LibreOffice Basic.

Funcions d'E/S de pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions en temps d'execució utilitzades per cridar diàlegs per a l'entrada i la sortida d'entrades d'usuari.

Funcions d'E/S de fitxer

Utilitzeu les funcions d'E/S per crear i administrar fitxers (dades) definits per l'usuari.

Funcions de data i hora

Utilitzeu les expressions i les funcions aquí descrites per calcular la data i l'hora.

Funcions de gestió d'errors

Utilitzeu les expressions i les funcions següents per definir la forma en què el LibreOffice Basic reacciona als errors d'execució.

Operadors lògics

Els operadors lògics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Funcions numèriques

Les funcions numèriques següents efectuen càlculs. Els operadors matemàtics i booleans es descriuen en una secció separada. Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen un resultat, mentre que els operadors tornen un resultat combinant dues expressions numèriques.

Control de l'execució del programa

Les expressions següents controlen l'execució del programa.

Variables

Les expressions i funcions següents són per treballar amb variables. Podeu utilitzar aquestes funcions per declarar o definir variables, per convertir variables d'un tipus a un altre o per determinar el tipus de variable.

Operadors de comparació

Els operadors de comparació disponibles es descriuen aquí.

Cadenes

Les funcions i expressions següents validen i retornen cadenes.

Altres ordres

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.