Faankishinii RTrim [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Iddoo xumura himata diraarra jiru balleessa.

Dabalataan: Faankishinii LTrim ilaali

caasimaa:

RTrim( Barruu Akka diraa )

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Text: Himata Diraa kamiyyuu

Dogoggora lakkaddoota

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub