Mẫu thí dụ Lập trình cho Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Những mẫu thị dụ theo đây thuộc về một hộp thoại có tên « Hộp thoại 1 ». Hãy dùng các công cụ trên thanh Hộp công cụ trong bộ sửa hộp thoại, để tạo hộp thoại và thêm những điều khiển này: một Hộp chọn tên « Hộp chọn 1 », một Trường nhãn tên « Nhãn 1 », một Nút tên « Nút lệnh 1 », và một Hộp liệt kê tên « Hộp liệt kê 1 ».

Warning.png Khi gắn điều khiển với biến đối tượng, dùng chữ hoa/thường một cách thống nhất.

Hàm Toàn cục để Nạp Hộp thoại

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Hiển thị hộp thoại

rem lời xác định toàn cục các biến
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Đọc hay Sửa Các thuộc tính của Điều khiển trong Chương trình

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM lấy mô hình hộp thoại
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM hiển thị văn bản của nhãn Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM đặt văn bản mới cho điều khiển Label1
oLabel1.Text = "New Files"
REM hiển thị các thuộc tính mô hình cho điều khiển hộp chọn CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM đặt tình trạng mới cho CheckBox1 cho mô hình của điều khiển
  oCheckBox1Model.State = 1
REM hiển thị các thuộc tính mô hình cho điều khiển nút CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM hiển thị các thuộc tính của điều khiển nút CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM thực hiện hộp thoại
  oDialog1.Execute()
End Sub

Thêm Mục vào Hộp Liệt kê

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM thêm một mục mới vào Hộp Liệt kê
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Gỡ bỏ Mục khỏi Hộp Liệt kê

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM gỡ bỏ mục nhập thứ nhất khỏi Hộp Liệt kê
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Thay đổi các Các thuộc tính của Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Tạo hộp thoại Basic

Tạo Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Mở Hộp thoại bằng Mã Chương trình