Programmeringsexempel för kontroller i dialogredigeraren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Följande exempel gäller för en ny dialogruta som kallas "Dialog1". Använd verktygen på verktygsraden Verktygslåda i dialogredigeraren om du vill skapa dialogrutan och lägga till de här kontrollerna: en kryssruta som kallas "Kryssruta1", ett etikettfält som kallas "Etikettfält1", en knapp som kallas "Kommandoknapp1" och en listruta som kallas "Listruta1".

Warning.png Var konsekvent med stora och små bokstäver när du bifogar en kontroll med objektvariabel.

Globala funktioner för laddning av dialogrutor

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Visa en dialogruta

REM globala definitioner av variabler
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Läsa och redigera egenskaper för kontroller i programmet

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM hämta dialogrutemodell
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM visa texten för Etikett1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM ange ny text för kontrollen Etikett1
oEtikett1.Text = "Nya filer"
REM visa modellegenskaper för kontrollen Kryssruta1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM ange nytt tillstånd för Kryssruta1 för kontrollmodell
  oCheckBox1Model.State = 1
REM visa modellegenskaper för kontrollen Kommandoknapp1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM visa egenskaper för kontrollen Kommandoknapp1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM öppna dialogrutan
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lägga till en post i en listruta

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM lägger till en ny post i listrutan
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListruta.additem("Ny post" & iCount,0)
End Sub

Ta bort en post från en listruta

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM ta bort den första posten från listrutan
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

Skapa en Basic-dialogruta

Skapa kontroller i dialogredigeraren

Visa en dialogruta med programkod