Gulaalaa Qaaqicha keessaa Too'annootaaf Fakkeenyoota Saganteessuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Fakkeenyootii armaan gadii qaaqa haaraadhaaf "Qaaqa1" jedhamee waamama. Gulaalaa qaaqa keessatti qaaqa uumuu fi too'annoota armaan gadii ida'uuf meeshaalee kabala SaanduqaMeeshaa irraa fayyadami: Sanduuqii-filannoo "Sanduuqii-filannoo1" jedhamee waamama, Dirree Moggaasaa "Moggaasa1" jedhamee waamama, Qabduu "QabduuAjajaa1" jedhamee waamama, fi Saanduqa Tarree ammoo "SaanduqaTarree1" jedhameetu waamama.

Warning.png Jijjiirama wantaa tokkotti yammuu too'annaa tokko miiltessituu, Qubeen, qubee guddaa fi qubee xixiqqaan wal-fakkeessuu qabda.

Qaaqawwan Fe'uuf Dalaga Giloobaalii

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Qaaqa tokko agarsiissuu

rem global definition of variables
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Saganticha keessaa kan Too'annaawwanii Dubbisi ykn Gulaali

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
Ilaallata qaaqaa REM argadhu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM display text of Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
Moggaasa1 too'annaadhaaf barruu haaraa REM qindeessi
oLabel1.Text = "New Files"
Haalojii1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
Haalojii1 too'annaadhaaf ilaallata haalaa haaraa REM qindeessi
  oCheckBox1Model.State = 1
QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota REM agarsiisi
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
Qaaqa REM raawwadhu
  oDialog1.Execute()
End Sub

SaanduqaTarree tokkotti Galfata ida'i

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM galfata haaraa tokko SaanduqaTarreetti ida'a
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Galfata SaanduqaTarree tokko irraa haqi

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM remove the first entry from the ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu

Qaaqa Bu'uuraa uumu

Gulaalaa Qaaqaa keessaatti Too'annoota uumuu

Lakkadda Sagantaa Waliin Qaaqa tokko banuu