ឧទាហរណ៍​កម្មវិធី សម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​គឺ​សម្រាប់ ប្រអប់ ថ្មី​មួយ​ ហៅ​ថា "Dialog1" ។ ប្រើ​ឧបករណ៍​លើ​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រអប់ និង​បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ប្រអប់​ធីក មួយ​ ហៅ​ថា "CheckBox1" វាល​​ស្លាក មួយ​ ហៅ​ថា "Label1" ប៊ូតុង មួយ​ ហៅ​ថា "CommandButton1" និងប្រអប់​បញ្ជី មួយ​ ហៅ​ថា "ListBox1" ។

Warning.png ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ជាមួយ​អក្សរ​ធំ និង​អក្សរ​តូច ​ពេល​អ្នក​ភ្ជាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ​ទៅ​អថេរ​វត្ថុ​មួយ ។

អនុគមន៍​សកល សម្រាប់​ផ្ទុក​ប្រអប់

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

ការ​បង្ហាញ​ប្រអប់​មួយ

rem global definition of variables
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

អាន ឬ​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM get dialog model
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM display text of Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM កំណត់​អត្ថបទ​ថ្មី​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ Label1
oLabel1.Text = "ឯកសារ​ថ្មី"
REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​ម៉ូដែល​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM កំណត់សភាពថ្មី​សម្រាប់ CheckBox1 សម្រាប់​ម៉ូដែល​នៃ​វត្ថុបញ្ជា
  oCheckBox1Model.State = 1
REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​ម៉ូដែល​សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM ប្រអប់​ប្រតិបត្តិ
  oDialog1.Execute()
End Sub

បន្ថែម​ធាតុ​មួយ​ទៅ​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មីទៅ​ប្រអប់​បញ្ជី
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

យក​ធាតុ​មួយ​ចេញ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM យកធាតុ​ទី​មួយចេញពី ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​របស់​​ប្រអប់

ការ​បង្កើត​ប្រអប់ Basic មួយ

ការ​បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់

បើក​ប្រអប់មួយ​ជាមួយ​កូដ​កម្មវិធី