Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι για ένα νέο διάλογο που ονομάζεται "Dialog1". Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της γραμμής Εργαλειοθήκη του επεξεργαστή διαλόγου για να δημιουργήσετε τον διάλογο και να προσθέσετε τα παρακάτω πεδία ελέγχου: ένα Πλαίσιο ελέγχου με το όνομα "CheckBox1", ένα Πεδίο ετικέτας με το όνομα "Label1", ένα Κουμπί με το όνομα "CommandButton1", και ένα Πλαίσιο καταλόγου με το όνομα "ListBox1".

Warning.png Χρησιμοποιήστε μια σταθερή γραφή πεζών και κεφαλαίων κατά την προσάρτηση ενός πεδίου ελέγχου σε κάποια μεταβλητή αντικειμένου.

Καθολική συνάρτηση για φόρτωση διαλόγων

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Εμφάνιση διαλόγου

REM γενικός ορισμός μεταβλητών
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Ανάγνωση ή επεξεργασία ιδιοτήτων πεδίων ελέγχου στο πρόγραμμα

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM λήψη προτύπου διαλόγου
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM προβολή κειμένου της ετικέτας1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM ορισμός νέου κειμένου για τον έλεγχο ετικέτας1
oLabel1.Text = "Νέα αρχεία"
REM εμφάνιση ιδιοτήτων προτύπου για τον έλεγχο ΠλαίσιοΕλέγχου1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM ορισμός νέας κατάστασης για το ΠλαίσιοΕλέγχου1 για το πρότυπο ελέγχου
  oCheckBox1Model.State = 1
REM εμφάνιση ιδιοτήτων προτύπου για τον έλεγχο ΠλήκτροΔιαταγής1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM εμφάνιση ιδιοτήτων του ελέγχου ΠλήκτροΔιαταγής1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM εκτέλεση διαλόγου
  oDialog1.Execute()
End Sub

Προσθήκη καταχώρισης σε ένα πλαίσιο καταλόγου

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM προσθέτει μια νέα καταχώριση στο ΠλαίσιοΚαταλόγου
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("Νέο στοιχείο" & iCount,0)
End Sub

Διαγραφή καταχώρισης από ένα πλαίσιο καταλόγου

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM αφαιρεί την πρώτη καταχώριση από το ΠλαίσιοΚαταλόγου
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος