Programació d'exemples per als controls de l'editor de diàlegs

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Els exemples següents fan referència a un diàleg nou anomenat "Dialog1". Utilitzeu les eines que hi ha en el Quadre d'eines de l'editor de diàlegs per crear el diàleg i afegiu els controls següents: una Casella de selecció anomenada "Casella de selecció 1", un Camp d'etiqueta anomenat "Etiqueta 1", un Botó anomenat "Botó d'ordres 1" i un quadre de llista anomenat "Quadre de llista 1".

Warning.png Feu un ús coherent de les majúscules i minúscules quan afegiu un control a una variable d'objecte.

Funció global per carregar diàlegs

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Visualització d'un diàleg

REM definició global de les variables
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lectura o edició de les propietats dels controls en el programa

Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM obtén el model de diàleg
  oDialog1Model = oDialog1.Model
REM mostra el text de l'etiqueta 1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
REM estableix el text nou de l'etiqueta 1 del control
oLabel1.Text = "New Files"
REM mostra les propietats del model per a la casella de selecció 1 del control
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
REM estableix l'estat nou de la casella de selecció 1 per al model de control
  oCheckBox1Model.State = 1
REM mostra les propietats del model per al botó d'ordres 1 del control
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
REM mostra les propietats del botó d'ordres de control 1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
REM executa el diàleg
  oDialog1.Execute()
End Sub

Addició d'una entrada a un quadre de llista

Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM afegeix una nova entrada al quadre de llista
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Supressió d'una entrada d'un quadre de llista

Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
REM suprimeix la primera entrada del quadre de llista
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Related Topics

Canvi de les propietats dels controls de l'editor de diàlegs

Creació d'un diàleg amb el Basic

Creació de controls amb l'editor de diàlegs

Obertura d'un diàleg mitjançant codi de programació