Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στο παράθυρο του LibreOffice BASIC ενός διαλόγου που δημιουργήσατε, βγείτε από τον επεξεργαστή διαλόγου πατώντας στην καρτέλα ονόματος του αρθρώματος στην οποία ανήκει ο διάλογος. Η καρτέλα ονόματος βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου.

Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα υπορουτίνας με το όνομα Dialog1Show. Σε αυτό το παράδειγμα, το όνομα του διαλόγου που δημιουργήσατε είναι "Dialog1":

Sub Dialog1Show
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το "LoadDialog" μπορείτε να καλέσετε τον κώδικα ως εξής:

Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Όταν εκτελείτε τον κώδικα, ανοίγει ο "Dialog1". Για να κλείσετε τον διάλογο, πατήστε στο κουμπί κλεισίματος (x) στη γραμμή τίτλου του.


Related Topics

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου