Hàm IsNumeric [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Thử nếu một biểu thức là một số không. Nếu biểu thức là một số, hàm trả về Đúng, không thì Sai.

Cú pháp:

IsNumeric (Biến)

GIá trị trả về:

Bool

Tham số :

Biến: bất cứ biểu thức nào bạn muốn thử.

Mã lỗi

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) REM Trả về Sai
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) REM Trả về Đúng
End Sub