អនុគមន៍ IsNumeric [ពេល​រត់]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ពិសោធន៍​បើ​កន្សោម​មួយ​ជា​លេខ ។ ប្រសិន​បើ​កន្សោម​ជា លេខ អនុគមន៍​ត្រឡប់ True បើ​ពុំ​នោះ​សោត​អនុគមន៍​ត្រឡប់ False ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ ៖

IsNumeric (Var)

តម្លៃ​ត្រឡប់ ៖

ប៊ូល

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ៖

Var ៖ កន្សោម​ណា​មួយ ដែល​អ្នក​ចង់​ពិសោធន៍ ។

លេខ​កូដ​កំហុស

5 ការ​ហៅ​បែបបទ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

ឧទាហរណ៍ ៖

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) REM Returns False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) REM Returns True
End Sub