Συνάρτηση IsNumeric [ΧρόνοςΕκτέλεσης]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ελέγχει αν η δεδομένη παράσταση είναι αριθμός. Αν η παράσταση είναι ένας αριθμός, η συνάρτηση επιστρέφει True (Αληθές). Αλλιώς, επιστρέφεται η τιμή False (Ψευδές).

Σύνταξη:

IsNumeric (Var)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Var: Κάθε έκφραση που πρόκειται να ελεγχθεί.

Κωδικοί σφαλμάτων

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(sVar) ' επιστρέφει Ψευδές
    vVar = "123"
Print IsNumeric(sVar) ' επιστρέφει Αληθές
End Sub