Hàm GetGuiType [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Trả về một giá trị thuộc số mà ghi rõ giao diện người dùng đồ họa.

Hàm thực thi này chỉ được cung cấp để tương thích ngược với các phiên bản cũ. Giá trị trả về không được định nghĩa trong môi trường khách-chủ.

Cú pháp:

GetGUIType()

GIá trị trả về:

Số nguyên

Giá trị trả về:

1: Windows

4: UNIX

Thí dụ :

Sub ExampleEnvironment
    MsgBox GetGUIType
End Sub