Faankishinii [Runtime] GetGuiType

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Gatii lakkofsaa kan walquunnama itti fayyadamaa saxaatoo ifteessu deebisa.

Sa'aa darbeen faankishinii kanaa walitti ta'iinsa itti fufaa fooyya'a darbee qofaaf kan kennamani dha. Gatiin deebiis naannoolee maamila- kaadhimamaa keessatti hin ibsaman

caasimaa:

GetGUIType()

Gatii deebii:

intergaa

Gatii deebii:

1: Foddaalee

4: UNIX

Fakkeenya:

Sub ExampleEnvironment
    MsgBox GetGUIType
End Sub