Tạo hộp thoại Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức hộp thoại, sau đó nhấn vào nút Mới.
  2. Gõ tên cho hộp thoại, sau đó nhấn vào nút OK. Để thay đổi tên của hộp thoại về sau, nhấn-phải vào tên trên thẻ, sau đó chọn lệnh Thay tên.
  3. Nhấn vào nút Sửa. Bộ sửa hộp thoại Basic sẽ mở một hộp thoại rỗng.
  4. Không xem thanh Hộp công cụ thì nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Chèn đối tượng để mở thanh Hộp công cụ.
  5. Nhấn vào công cụ rồi kéo trong hộp thoại để tạo điều khiển.

Related Topics

Thay đổi các Các thuộc tính của Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Tạo Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại

Dịch Điều Khiển Trong Bộ Sửa Hộp Thoại

Mở Hộp thoại bằng Mã Chương trình

Mẫu thí dụ Lập trình cho Điều khiển trong bộ Sửa Hộp thoại