Tạo Mục Lục

Phương pháp tốt nhất để tạo ra mục lục là áp dụng kiểu dáng đoạn văn tiêu đề đã định sẵn, như « Tiêu đề 1 », cho các đoạn văn bạn muốn thấy trong mục lục. Sau khi áp dụng kiểu dáng này, bạn có thể tạo mục lục.

Chèn một mục lục

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn tạo mục lục.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. Trong hộp Kiểu, chọn « Mục lục ».

  4. Bật những tùy chọn đã muốn.

  5. Nhấn vào nút OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Cập nhật mục lục

Làm một trong các hành động này:

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Tạo Thư Tịch

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu

Please support us!