Thiết lập cấu hình ba chiều

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Extrusion On/Off

Bật/tắt hiệu ứng ba chiều cho những đối tượng đã chọn.

Nghiêng xuống

Nghiêng đối tượng đã chọn bên dưới theo năm độ.

Nghiêng lên

Nghiêng đối tượng đã chọn bên trên theo năm độ.

Nghiêng trái

Nghiêng đối tượng đã chọn bên trái theo năm độ.

Nghiêng phải

Nghiêng đối tượng đã chọn bên phải theo năm độ

Độ sâu

Mở cửa sổ Độ sâu khối lồi.

Select an extrusion depth.

Nhập độ sâu khối lồi.

Hướng

Opens the Extrusion Direction window.

Chọn hướng.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Ánh sáng

Opens the Extrusion Lighting window.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Mặt

Opens the Extrusion Surface window.

Select a surface material or a wireframe display.

Màu 3D

Opens the Extrusion Color toolbar.

Please support us!