Kiểu dáng Đánh số

Hiển thị các kiểu dáng đánh số khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Bullets and Numbering - Numbering tab.


Lựa chọn

Nhấn vào kiểu dáng đánh số bạn muốn dùng.

Please support us!