Nguyên liệu

Changes the coloring of the selected 3D object.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Material tab.


Nguyên liệu

Gán một lược đồ màu đã xác định sẵn, hoặc cho phép bạn tạo một lược đồ màu riêng.

Ưa thích

Select a predefined color scheme, or select User-defined to define a custom color scheme.

Màu đối tượng

Select the color that you want to apply to the object.

Chọn màu thông qua Hộp thoại Màu sắc

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Biểu tượng

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Màu chiếu sáng

Select the color to illuminate the object.

Chọn màu thông qua Hộp thoại Màu sắc

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Biểu tượng

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Long lanh

Đặt các thuộc tính về chức năng phản chiếu ánh sáng cho đối tượng đã chọn.

Màu

Select the color that you want the object to reflect.

Chọn màu thông qua Hộp thoại Màu sắc

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Biểu tượng

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Cường độ

Enter the intensity of the specular effect.

Please support us!