Mẫu dát

Sets the properties of the surface texture for the selected 3D object. This feature is only available after you apply a surface texture to the selected object. To quickly apply a surface texture, open the Gallery, hold down Shift+, and then drag an image onto the selected 3D object.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Textures tab.


Mẫu dát

Đặt các thuộc tính về mẫu dát.

Kiểu

Đặt các thuộc tính về màu của mẫu dát.

Đen Trắng

Converts the texture to black and white.

Biểu tượng

Đen Trắng

Màu

Converts the texture to color.

Biểu tượng

Màu

Chế độ

Hiển thị hay ẩn bóng đổ.

Chỉ có hoà tiết

Applies the texture without shading.

Biểu tượng

Chỉ có hoà tiết

Hoà tiết và Đổ bóng

Applies the texture with shading. To define the shading options for the texture, click the Shading button in this dialog.

Biểu tượng

Hoà tiết và Đổ bóng

Hình chiếu X

Đặt các tùy chọn về chức năng hiển thị hoạ tiết.

Đặc trưng cho đối tượng

Automatically adjusts the texture based on the shape and size of the object.

Biểu tượng

Đặc trưng cho đối tượng

Song song

Applies the texture parallel to the horizontal axis.

Biểu tượng

Song song

Hình tròn

Wraps the horizontal axis of the texture pattern around a sphere.

Biểu tượng

Hình tròn

Hình chiếu Y

Bật các tùy chọn thích hợp để xác định hoạ tiết cho trục Y của đối tượng.

Đặc trưng cho đối tượng

Automatically adjusts the texture based on the shape and size of the object.

Biểu tượng

Đặc trưng cho đối tượng

Song song

Applies the texture parallel to the vertical axis.

Biểu tượng

Song song

Hình tròn

Wraps the vertical axis of the texture pattern around a sphere.

Biểu tượng

Hình tròn

Lọc

Lọc ra một phần « nhiễu » có thê xảy ra khi bạn áp dụng hoạ tiết cho đối tượng 3D.

Bật/tắt lọc

Blurs the texture slightly to remove unwanted speckles.

Biểu tượng

Bật/tắt lọc

Please support us!