Chiếu sáng

Define the light source for the selected 3D object.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Illumination tab.


Chiếu sáng

Ghi rõ nguồn ánh sáng cho đối tượng, cũng như màu của nguồn ánh sáng và của ánh sáng chung quanh. Bạn có khả năng xác định đến tám nguồn ánh sáng khác nhau.

Nguồn sáng

Click twice to turn the light source on, and then select a color for the light from the list. If you want, you can also set the color of the surrounding light, by selecting a color from the Ambient light box. You can also press the Spacebar to turn the light source on or off.

Biểu tượng

Ánh sáng đã mở

Biểu tượng

Ánh sáng bị đóng

Chọn màu

Select a color for the current light source.

Chọn màu trong Hộp thoại Màu sắc

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Biểu tượng

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Sáng chung quanh

Chọn màu

Select a color for the ambient light.

Chọn màu thông qua Hộp thoại Màu sắc

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Biểu tượng

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử khi thay đổi nguồn ánh sáng.

Please support us!