Giải phương trình

Mở hộp thoại Giải phương trình. Một dụng cụ giải giúp bạn giải phương trình có nhiều biến không rõ, dùng phương pháp tìm mục đích.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Solver.


Để giải phương trình bằng dụng cụ Giải phương trình

Mục đích của tiến trình giải phương trình là tìm những giá trị biến đổi của một phương trình mà đưa đến một giá trị đã tối ưu hoá trong ô đích, cũng được gọi như là « mục tiêu ». Bạn có thể chọn nếu giá trị trong ô đích nên là giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, hay gần như một giá trị đã cho.

Những giá trị biến đổi đầu tiên được chèn vào một phạm vi ô hình chữ nhật được bạn nhập vào hộp Bằng cách thay đổi các ô.

Bạn có khả năng định nghĩa một dãy các điều kiện hạn chế mà đặt ràng buộc cho một số nào đó. Chẳng hạn, bạn có thể đặt ràng buộc ằng một của những biến hay ô không thể lớn hơn một biến khác, hay không phải lớn hơn một giá trị đã cho. Bạn cũng có thể xác định ràng buộc rằng một hay nhiều biến phải là số nguyên (giá trị không có phần thập phân), hay giá trị nhị phân (chỉ cho phép là 0 hay 1).

Biểu tượng Ghi chú

Cơ chế giải mặc định chỉ hỗ trợ phương trình tuyến tính.


Please support us!