Select...Case Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức.

Cú pháp:


Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Tham số :

Điều_kiện : bất cứ biểu thức nào mà điều khiển nếu nên thực hiện khối câu lệnh nằm sau mệnh đề Case tương ứng.

Biểu_thức : bất cứ biểu thức nào tương thích với biểu thức kiểu Condition (điều kiện). Khối câu lệnh nằm sau mệnh đề Case (trường hợp) được thực hiện nếu Condition tương ứng với Biểu_thức.

Thí dụ :


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Đánh số từ 1 đến 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Đánh số từ 6 đến 8"
    Case 8 To 10
      Print "Lớn hơn 8"
    Case Else
      Print "Ở ngoại phạm vi 1 đến 10"
  End Select
End Sub

Please support us!