படவில்லையின் வடிவமை

Displays the Slide Design dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Slide - Change Slide Master


படவில்லை வடிவமைப்பு

உங்கள் படவில்லைக்குச் செயல்படுத்தக்கூடிய படவில்லை வடிவமைப்புகளைக் காட்சியளிகிறது. வடிவமைப்பைத் தேர்ந்து, அதனை நடப்புப் படவில்லைக்குச் செயல்படுத்த சரி ஐச் சொடுக்குக.

பின்புல பக்கத்தைப் பரிமாற்று

உங்கள் ஆவணத்தின் அனைத்துப் படவில்லைகளுக்கும் தேர்ந்த படவில்லை வடிவமைப்பின் பின்புலத்தைச் செயல்படுத்துகிறது.

பய்ன்படுத்தா பின்புலங்களை அழி

குறிப்பிடப்படாத பின்புலப் படவில்லையையும் வழங்கல் தளக்கோலங்களையும் உங்கள் ஆவணத்திலிருந்து அழிக்கிறது.

ஏற்று

படவில்லை வடிவமைப்பை ஏற்று உரையாடல் காட்சியளிக்கிறது, இங்கு நீங்கள் கூடுதல் படவில்லை வடிவமைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

Please support us!