தொடர்புகள்

Allows you to define and edit a relation between two tables.

இக்கட்டளையை அணுக...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Note Icon

The update and delete options are only available if they are supported by the database used.


Tables

If you create a new relation, you can select one table from each of the combo boxes in the top part of the dialog.

If you opened the Relations dialog for an existing relation by double-clicking the connection lines in the Relation window, then the tables involved in the relation cannot be modified.

விசைப் புலங்கள்

தொடர்புகளுக்கான சாவி புலத்தை வரையறுக்கிறது.

The names of the tables selected for the link appear here as column names. If you click a field, you can use the arrow buttons to select a field from the table. Each relation is written in a row.

Update options

Here you can select options that take effect when there are changes to a primary key field.

No action

முதன்மை விசைக்கு ஏற்படுத்திய எந்தவொரு மாற்றமும் மற்ற புற விசைப் புலங்களைப் பாதிக்காது என்று குறிப்பிடுகிறது.

விழுதொடரைப் புதுப்பித்தல்

Updates all the external key fields if the value of the corresponding primary key has been modified (Cascading Update).

Set null

If the corresponding primary key has been modified, use this option to set the "IS NULL" value to all external key fields. IS NULL means that the field is empty.

Set default

If the corresponding primary key has been modified, use this option to set a default value to all external key fields. During the creation of the corresponding table, the default value of an external key field will be defined when you assign the field properties.

Delete options

Here you can select options that take effect when a primary key field is deleted.

No action

முதன்மை விசையின் அழிப்பு புற விசை புலங்களில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாததைக் குறிப்பிடுகிறது.

Delete cascade

நீங்கள் தொடர்புடைய முதன்மை விசைப் புலத்தை அழித்தால் அழிக்கப்படும் அனைத்துப் புற விசைப் புலங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

Warning Icon

When you delete a primary key field with the Delete cascade option, all records from other tables that have this key as their foreign key are also deleted. Use this option with great care; it is possible that a major portion of the database can be deleted.


Set null

If you delete the corresponding primary key, the "IS NULL" value will be assigned to all external key fields.

Set Default

தொடர்புடைய முதன்மை விசையை நீங்கள் அழித்தால், ஒரு தொகுதி மதிப்பு அனைத்துப் புற விசைப் புலங்களுக்கும் அமைக்கப்படும்.

Please support us!