உள்ளீட்டு வரி

நடப்புக் கலத்திற்கு நீங்கள் சேர்க்க் வேண்டிய சூத்திரத்தை உள்ளிடுக. சூத்திரத்தினுள் முன்வரையறுத்த செயலாற்றியை நுழைப்பதற்கும் செயலாற்றி வழிகாட்டி படவுருவையும் நீங்கள் சொடுக்கலாம்.

Entering Formulas

Please support us!