Green Function

Gosa cuquliisa kan lakkadda halluu kennamee deebisi.

caasimaa:


Green (Color As Long)

Gatii deebii:

intergaa

ulaagaa:

Halluu: Himannoo intergaa dheeraa kan lakkadda halluu gosa cuquliisaa deebisuu ifteessa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  msgbox "The color " & lVar & " contains the components:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!