Linguïstiek

Specificeert de eigenschappen van de spellingcontrole, thesaurus en woordafbreking.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Taalinstellingen - Linguïstiek.


warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Beschikbare taalmodules

Bevat de geïnstalleerde taalmodules.

Een taalmodule kan één, twee of drie submodules bevatten: spellingcontrole, woordafbreking en thesaurus. Elke submodule kan in één of meerdere talen beschikbaar zijn. Als u vóór de naam van de module klikt, kunt u alle beschikbare submodules tegelijk activeren. Verwijdert u een setmarkering, dan deactiveert u alle beschikbare submodules tegelijk. Als u individuele submodules wilt activeren of deactiveren, klikt u op de knop Bewerken om het dialoogvenster Modules bewerken te openen.

Notitiepictogram

De configuratie maakt het mogelijk twee verschillende mappen te maken: één map waar de gebruiker schrijfrechten heeft en één zonder schrijfrechten. De gebruiker kan alleen de gebruikerswoordenboeken bewerken en verwijderen die zijn opgeslagen in het schrijfbare pad. Andere woordenboeken kunnen alleen worden gelezen.


Bewerken

Om een taalmodule te bewerken, selecteert u die en klik op Bewerken. Het dialoogvenster Modules bewerken verschijnt.

Gebruikerswoordenlijsten

Toont de beschikbare gebruikerswoordenlijsten. Markeer de gebruikerswoordenlijsten die u voor de spellingcontrole en woordafbreking wilt gebruiken.

Nieuw

Opent het dialoogvenster Nieuwe woordenlijst, waarin u een nieuwe gebruikergedefinieerd woordenboek of woordenlijst met uitzonderingen kan benoemen en de taal kan kiezen.

Nieuwe woordenlijst

In de sectie Woordenlijst kunt u een nieuwe gebruikergedefinieerde woordenlijst of woordenlijst met uitzonderingen benoemen, en de taal specificeren.

Naam

Geeft een naam aan de nieuwe aangepaste woordenlijst.De extensie "*. DIC" wordt automatisch toegevoegd.

Taal

Door het selecteren van een bepaalde taal kunt u het gebruik van de aangepaste woordenlijst beperken. Door Alle te selecteren wordt de aangepaste woordenlijst onafhankelijk van de huidige taal gebruikt.

Uitzonderingen (-)

Geeft aan of u bepaalde woorden in uw documenten wilt vermijden.Op deze manier kunt u een aangepaste woordenlijst van alle te vermijden woorden maken. Als dit uitzonderingswoordenboek is geactiveerd, ontvangt u, tijdens de spellingcontrole, een overeenkomstige notitie over alle woorden die vermeden moeten worden.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Gebruikerswoordenlijst bewerken, waarmee u aan uw aangepaste woordenboek kunt toevoegen of bestaande vermeldingen kunt aanpassen.

In het dialoogvenster Gebruikerswoordenlijst bewerken kunt u nieuwe termen invoeren of bestaande items bewerken. Als u een uitzonderingenwoordenlijst bewerkt, kunt u in het dialoogvenster ook een uitzondering voor een woord definiëren. Tijdens de spellingcontrole wordt deze uitzondering dan als voorstel weergegeven.

Wanneer een woordenlijst wordt bewerkt, wordt de status van het bestand gecontroleerd. Als het bestand tegen schrijven beveiligd is, kan het niet gewijzigd worden. De knoppen Nieuw en Verwijderen worden dan gedeactiveerd.

Lijst

Bepaalt het boek dat bewerkt moet worden.

De Lijst van te negeren woorden (Alle) bevat alle woorden die tijdens de spellingcontrole met Negeren gemarkeerd werden. Deze lijst is alleen geldig voor de huidige spellingscontrole.

Notitiepictogram

Het item Lijst Alles negeren kan niet geselecteerd of verwijderd worden. Alleen de woorden die als inhoud zijn opgenomen, kunnen verwijderd worden. Dit gebeurt automatisch telkens wanneer LibreOffice gesloten wordt.


Taal

Koppelt een nieuwe taal aan de huidige aangepaste woordenlijst.

Woord

U kunt een nieuw woord typen voor opname in het woordenboek. In de onderstaande lijst vindt u de inhoud van de huidige aangepaste woordenlijst. Als u een woord in deze lijst selecteert, wordt het weergegeven in het tekstveld. Als u een woord typt met een trailing = teken, zoals "AutoAanvullen =", wordt het woord nooit automatisch afgebroken en wordt er geen woordafbreking gesuggereerd. Het typen van "Auto=Complete" resultaten in een woordafbreking, of wordt een woordafbreking gesuggereerd, waar u het = teken invoegt.

U kunt een blok [] gebruiken in plaats van het = teken om de wijzigingen van de tekens voor de woordafbreking te specificeren. Mogelijke wijzigingen van tekens: (1) Extra tekens, bijvoorbeeld tug[g]gumi resulteert in de juiste woordafbreking “tugg- gummi” van het Zweedse woord “tuggummi”. (2) Door getal gespecificeerd aantal tekens verwijderen, bijvoorbeeld paral·[1]lel resulteert in de correcte woordafbreking “para- lel” of het Catalaanse woord “paral·lel”, waarbij een teken wordt verwijderd voor de afbreking. (3) Zowel tekens als extra tekens verwijderen, bijvoorbeeld cafee[2é]tje resulteert in de correcte woordafbreking “café- tje” van het Nederlandse woord “cafeetje”, waarbij 2 tekens worden verwijderd voor het afbreekpunt en een teken wordt toegevoegd.

Vervangen door of Grammatica met

Dit invoerveld is alleen beschikbaar als u een uitzonderings-woordenlijst of een taalafhankelijke aangepaste woordenlijst bewerkt. In uitzonderings-woordenlijsten toont het veld het alternatief voor het huidige woord in het veld "Woord". In taalafhankelijke aangepaste woordenlijsten bevat het veld een bekend model-woord, als model voor toevoegingen van het nieuwe woord, of het gebruik in samengestelde woorden. Bijvoorbeeld, in een Nederlandse aangepaste woordenlijst, zal het nieuwe woord “Litchi” (lychee) met het model-woord “Rubber” resulteren in de herkenning van “Litchies” (lychees), “Litchiboom” (lychee tree), “Litchifruit” (lychee fruit) etc.

Nieuw

Voegt het woord in het tekstveld Woord aan uw huidige aangepaste woordenlijst toe. Het woord in het veld Suggestie wordt ook toegevoegd bij het werken met uitzonderingswoordenboeken.

Opties

Definieert de opties voor de spellingcontrole en woordafbreking.

Bewerken

Als u een waarde wilt wijzigen, selecteert u het en klikt u vervolgens opBewerken. U krijgt een dialoogscherm voor het invoeren van een nieuwe waarde.

Hoofdletter aan woordbegin controleren

Specificeert dat hoofdlettergebruik wordt gecontroleerd tijdens een spellingcontrole.

Woorden met cijfers controleren.

Specificeert dat woorden met cijfers evenals letters gecontroleerd moeten worden.

Speciale bereiken controleren

Specificeert dat speciale gebieden, zoals getekende tekst, worden gecontroleerd tijdens de spellingcontrole.

Spelling controleren tijdens typen

Controleert de spelling automatisch terwijl u typt en onderstreept fouten.

Typfouten worden met een rode onderstreping in het document geaccentueerd. Als u de cursor op een woord plaatst dat op die manier is gemarkeerd, kunt u het contextmenu openen om een lijst met voorgestelde correcties te krijgen. Selecteer een correctie om het woord te vervangen. Als u dezelfde fout nogmaals maakt, terwijl u het document bewerkt, zal het opnieuw als een fout worden aangegeven.

Wilt u het woordpaar in de vervangingstabel AutoCorrectie plaatsen, dan opent u het contextmenu AutoCorrectie en kiest u AutoCorrectie. Maak uw selectie in het submenu. Het woord wordt vervangen en tegelijkertijd wordt het woordpaar in de vervangingstabel geplaatst.

Minimale woordlengte vóór woordafbreking

Specificeert het minimumaantal tekens dat vereist is voor automatische woordafbreking, die moet worden toegepast.

Tekens vóór regelafbreking

Stelt voor het af te breken woord in hoeveel tekens er minimaal aan het einde van de regel moeten blijven staan.

Tekens na regelafbreking

Specificeert het minimumaantal tekens van een afgebroken woord dat op de volgende regel moet komen te staan.

Woordafbreking zonder bevestiging

Specificeert dat u nooit om handmatige woordafbreking gevraagd wordt. Wanneer het veld niet gemarkeerd is en een woord niet herkend wordt, verschijnt er een dialoogvenster voor het invoeren van afbreekstreepjes.

Speciale bereiken scheiden

Specificeert dat woordafbreking ook in voetnoten, kopteksten en voetteksten toegepast wordt.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!