Дефинирање елементи на индекс или содржина

Дефинирање елементи на индекс

  1. Кликнете на збор, или изберете зборови во вашиот документ што сакате да ги користите како елементи на индекс.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Дефинирање елементи на содржина

Најдобар начин да генерирате содржина е да се применат претходно дефинирани стилови на пасус за заглавие, како „Заглавие 1“, на пасуси што сакате да ги вклучите во вашата содржина. Можете да користите и сопствени стилови на пасус, сѐ додека ги доделувате на едно од претходно дефинираните нивоа на главни црти.

За да користите сопствен стил за пасус како елемент на содржина:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Изберете стил на пасус што сакате да го вклучите во вашата содржина во полето Стил на пасус.

  3. Во листата Ниво кликнете го хиерархиското ниво на кое сакате да го примените стилот на пасус.

  4. Кликнете Во ред. Сега може да го примените стилот на насловите во вашиот документ и да ги вклучите во вашата содржина.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!