Уредување поглавја во Навигаторот

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

За брзо да го преместите покажувачот на заглавие во документот, кликнете двапати на заглавието во листата Навигатор.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Преместување на заглавие нагоре или надолу во документот

warning

Ensure that all heading levels are shown in the Navigator. By default all levels are shown. See steps below how to change the heading levels that are shown.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon content view.

  3. Направете една од следните активности:

  1. Повлечете заглавие на нова локација во листата на Навигаторот.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Унапредување или деградирање на нивото на заглавие

  1. Изберете го заглавието во листата на Навигаторот.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Промена на бројот на нивоа на заглавија што се прикажани

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!