Врска

Ја поврзува избраната рамка со следната рамка. Текстот автоматски се движи од една рамка во друга.

Icon Link Frames

Поврзи рамки

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!