Забелешки

Го одредува форматот на забелешките. Видот нумерација на забелешките и стиловите кои се употребуваат се опциите кои се достапни тука.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Алатки - Фусноти - Забелешки


Автоматско нумерирање

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

Избор

Опис

A, B, C

Големи букви

a, b, c

Мали букви

I, II, III

Римски бројки (големи букви)

i, ii, iii

Римски бројки (мали букви)

1, 2, 3

Арапски бројки

A,... AA,... AAA,...

Азбучна нумерација со големи букви. По првите 26 букви (латиница), нумерација повторно почнува со "AA".

a,... aa,... aaa,...

Азбучна нумерација со мали букви. По првите 26 букви (латиница), нумерацијата повторно почнува од "aa".


Започни од

Внесете го бројот на првата забелешка во документот. Ова е корисно ако сакате нумерацијата на забелешките да се протега низ повеќе документи.

Пред

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан пред бројот на забелешката, во текстот на забелешката. На пример, внесете "re: " за да биде прикажано следново: "re: 1".

По

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан по бројот на крајната забелешка, во текстот на самата забелешка. На пример, внесете ")" за да биде прикажан бројот "1)".

Стилови

За да обезбедите сигурност дека забелешките ќе се прикажуваат со усогласен стил, назначете го стилот на пасус кај фусноти.

Пасус

Select the paragraph style for the endnote text.

Страница

Select the page style that you want to use for endnotes.

Стилови на знаци

Можете да им одредите стилови на сидриштата и текстот кој се користи во забелешките. Можете да ги користите претходно дефинираните стилови на забелешки или пак да искористите некој друг стил.

Текстуален дел од документот

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Поле на забелешки

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!