Опции

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Наслов - Опции

Отворете го контекстното мени - изберете Наслов - Опции


Нумерирање по поглавја

Кога додавате броеви на поглавја на ознаките за наслови,нумерирањето на наслови се ресетира кога наидува на наслов на поглавје.На пример,ако последната слика во поглавјето 1 е „Слика 1.12“, првата слика во следното поглавје ќе биде „Слика 2.1“

Ниво

Изберете го бројот од нивото на главни црти од горе надолу во хиерархијата на поглавја за да го вклучите во ознаките на наслови

Разделувач

Внесете го знакот кој сакате да го вметнете меѓу бројот на поглавјето и бројот на насловот.

Формат на категорија и рамка

Стил на знак

Го одредува стилот на знаци.

Apply border and shadow

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Додавање броеви на поглавја на наслови

Користење наслови

Chapter Numbering

Please support us!