Општо

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Вчитување

Со документот вчитај поставувања специфични за корисникот

Поставувањата специфични за корисникот што се зачувани во документот, ги вчитува заедно со документот.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Следниве поставувања секогаш се вчитуваат со документот, независно од тоа дали оваа опција е избрана:

Со документот вчитај поставувања специфични за корисникот

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Зачувување

Автоматско зачувување на документи

Уреди својства на документот пред зачувување

Означува дека дијалогот Својства ќе се појавува секој пат кога ќе ја активирате наредбата Зачувај како.

Секогаш креирај резервна копија

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

За да ја смените локацијата на резервната копија изберетеАлатки - Опции - LibreOffice- Патеки и внесете нова патека за резервната датотека.

Зачувај информации за автом. враќање на секои

Одредува дека LibreOffice ја зачувува информацијата потребна за обновување на сите отворени документи во случај на пад на програмата. Може да го зададете временскиот интервал на зачувување.

Минути

Го одредува временскиот интервал во минути за опцијата за автоматско враќање.

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Зачувај ги URL во однос на

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Релативната адреса секогаш почнува од папката каде што се наоѓа тековниот документ. Спротивно на тоа, апсолутното адресирање секогаш почнува од кореновата папка. Следната табела ја покажува разликата во синтаксата помеѓу релативното и апсолутното адресирање:

Примери

Датотечен систем

Интернет

релативно

../sliki/img.jpg

../sliki/img.jpg

апсолутно

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Советот од помошта секогаш прикажува апсолутна патека. Како и да е, доколку документот е зачуван во HTML-формат, LibreOffice ќе внесе релативна патека ако е избрано соодветното поле за обележување.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Интернет

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Default file format and ODF settings

ODF format version

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument> format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

Предупреди кога не се зачувува во OpenDocument или во стандарден формат

Може да изберете дали да добиете порака за предупредување кога зачувувате документ во формат којшто не е OpenDocument или ако не сте поставиле стандарден формат во Алатки - Опции - Вчитање/зачувување - Општо.

Може да изберете кој формат на датотека ќе се користи како стандарден при зачувување различни видови документи. Ако, на пример, постојано разменувате документи со други личности кои користат Microsoft Office, може тука да зададете дека LibreOffice ќе ги користи форматите само на Microsoft Office како стандардни.

Тип на документ

Го одредува типот на документ за кој сакате да го дефинирате стандардниот формат на датотека.

Секогаш зачувувај како

Одредува дека документите од типот избран на левата страна секогаш ќе се зачувуваат како датотеки од овој тип. Може да изберете друг тип датотека за тековниот документ во дијалогот Зачувување како.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!