Дефинирање бои на позадини или графики на позадини

  1. Изберете Форматирај - Страница.

  2. На страница со ливче Позадина, изберете боја на позадина или графика на позадина.

    Note Icon

    Оваа позадина се појавува само во печатењето зад ќелиите кои не се форматирани на друго место.


Please support us!