Покажи ги функциите за цртање

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon

Покажи функции за цртање

Tip Icon

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Избор

Icon

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Tip Icon

За да внесете текст на линија, кликнете два пати на линијата и внесете или вметнете го вашиот текст. Насоката на текстот е соодветна на насоката во која повлековте за да ја нацртате линијата. За да ја скриете линијата, изберете Невидливо во полето Стил на линија на лентата Својста на цртање на објекти.


Правоаголник

Icon

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Елипса

Icon

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Полигон

Icon

Црта линија составена од серии од прави линии. Влечете за да нацртате линија, кликнете за да ја дефинирате крајната точка на линијата и потоа влечете за да нацртате нова линија. Кликнете два пати за да завршите со цртањето. За да креирате затворена форма, кликнете два пати на почетната точка од линијата.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Крива

Icon

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Произволна права

Icon

Црта произволна линија каде што влечете во тековниот документ. За да ја завршите линијата, отпуштете го копчето на глувчето. За да нацртате затворена форма, отпуштете го копчето на глувчето до почетната точка на линијата.

Лак

Icon

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Елипсовидна пита

Icon

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Дел од круг

Icon

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Icon

Црта текстуално поле со хоризонтална насока на текстот каде што влечете во тековниот документ. Влечете го полето за тект за да ја постигнете саканата големина каде било во документот и потоа напишете го или вметнете го текстот. Ротирајте го текстуалното поле за да добиете ротиран текст.

Анимација на текст

Icon

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Балончиња

Icon

Црта линија која завршува со правоаголно балонче со хоризонтална насока на текстот од каде влечете во тековниот документ. Влечете ја страна на балончето за да ја помените неговата големина. За да додадете текст, кликнете на работ од балончето и потоа напишете го или вметнете го Вашиот текстот. За да го измените правоаголното балонче во заоблено, влечете го најголемата аголна страна кога покажувачот ќе се смени во рака.

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Икона

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Икона

Ѕвезди

Точки

Ви овозмжува да ги уредувате точките на Вашиот цртеж.

Fontwork Gallery

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Икона

Галерија на текст ефекти

Од датотека

Inserts an image into the current document .

Икона

Image

3Д - Eфекти Вкл/Искл

Ги вклучува и исклучува 3Д ефектите на избраните објекти.

Поддршка за азиски јазици

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Вертикални балончиња

Icon

Црта линија која завршува со правоаголно балонче со вертикална насока на текстот од каде влечете во тековниот документ. Влечете ја страна на балончето за да ја промените неговата големина. За да додадете текст, кликнете на работ од балончето и потоа напишете го или вметнете го Вашиот текстот. За да го измените правоаголното балонче во заоблено, влечете го најголемата аголна страна кога покажувачот ќе се смени во рака. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.

Вертикален текст

Icon

Црта текстуално поле со ветикална насока на текстот каде што влечете во тековниот документ. Кликнете каде било во документот и потоа напишете го или вметнете го текстот. Исто така можете да го поместите покажувачот каде што сакате да го додадете текстот, влечете го полето за текст и потоа напишете го или вметнете го текстот. Ова е достапно само кога е овозможена поддршка за азијски јазици.

Please support us!