Легенда

Го отвара дијалогот за Легенди, кој ви овозможува да ја променувате позицијата на легендите во графиконот и да одредите дали легендата ќе биде прикажана.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Legend (Charts)

Изберете го јазичетоФорматирај - Легенда - Позиција (Графикони)


За да ја прикажете или скриете легендата, кликнете на Легенда Вклучи/Исклучи во лентата заФорматирање.

Икона

Легенда Вклучи/Исклучи

Прикажи

Одредува дали да се прикажува легендата за графиконот. Оваа опција единствено е видлива ако го повикате дијалогот со избирање на Вметни - Легенда.

Позиција

Изберете позиција за легендата:

Лево

Ја сместува легендата на лево од графиконот.

Горе

Ја сместува легендата на врвот од графиконот.

Десно

Ја сместува легендата на десно од графиконот.

Дно

Ја сместува легендата на дното од графиконот.

Text Orientation

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Language settings - Languages.

Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Please support us!