Поле за име

Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area. You can also select a range of cells, and then type a name for that range into the Name Box.

Combo box sheet area

име на кутија

За да се префрлите во одредена ќелија, или да се селектира опсег на ќелии, внесете ја референцата на ќелијата во ова поле, на пример, F1, или A1:C4.

Please support us!