Funcións matemáticas

Esta categoría contén o Matemáticas funcións do Calc. Para abrir o Asistente de funcións , seleccione Inserir - Función .

AGGREGATE

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

COR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

SUBTOTAL

Calcula subtotais. Un intervalo xa contén subtotais, estes non sexan utilizados para outros cálculos. Use esta función cos filtros automáticos para sacar só os rexistros filtrados en conta.

Sintaxe

Subtotal (función; Range)

Función é un número que representa unha das seguintes funcións:

Índice de función

(inclúe valores agochados)

Function index

(ignora valores agochados)

Función

1

101

MEDIA

2

102

CONTAR

3

103

CONTARA

4

104

MÁXIMO

5

105

MÍNIMO

6

106

PRODUTO

7

107

DESVEST

8

108

DESVESTP

9

109

SUMA

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Faixa é o intervalo cuxas celas están incluídos.

Exemplo

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ELEMENTO

QUANTITY

2

Bolígrafo

10

3

Lapis

10

4

Caderno

10

5

Goma

10

6

Afiador

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) devolve 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) devolve 40.

EUROCONVERTER

Converte entre moeda nacional e europeo vello de e para Euros.

Sintaxe

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency", full_precision, triangulation_precision)

Valor é o valor da moeda a ser convertido.

From_currency and To_currency are the currency units to convert from and to respectively. These must be text, the official abbreviation for the currency (for example, "EUR"). The rates (shown per Euro) were set by the European Commission.

Full_precision é opcional. Se omitido ou falso, o resultado é redondeado segundo os decimais do diñeiro To. Se Full_precision é VERDADEIRO, o resultado non é redondeado.

Triangulation_precision is optional. If Triangulation_precision is given and >=3, the intermediate result of a triangular conversion (currency1,EUR,currency2) is rounded to that precision. If Triangulation_precision is omitted, the intermediate result is not rounded. Also if To currency is "EUR", Triangulation_precision is used as if triangulation was needed and conversion from EUR to EUR was applied.

Exemplos

= EUROCONVERT (100;"ATS";"EUR") converte 100 Schillings Austrian en Euros.

= EUROCONVERT (100;"EUR";"DEM") converte 100 euros en marcos alemáns.

GRAOS

Converte radiáns en graos.

Sintaxe

GRAOS (Number)

Número é o ángulo en radiáns para ser convertidos en graos.

Exemplo

<item type ="entrada"> = GRAOS (PI ()) </ item> dá 180 graos.

CONVERT_OOO

Converte un valor dunha unidade de medida para outra unidade de medida. Os factores de conversión se dan nunha lista na configuración.

Á vez a lista de factores de conversión incluídos os legados moedas europeas eo Euro (vexa exemplos abaixo). Suxerimos usando a nova EUROCONVERT función para converter esas moedas.

Sintaxe

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Exemplo

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

PI

Devolve 3,14159265358979, o valor da constante matemática pi para 14 casas decimais.

Sintaxe

PI()

Exemplo

<item type ="entrada"> = PI () </ item> dá 3,14159265358979.

COT

Devolve a co-tanxente do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

COT(Número)

Volve a (trigonométricas) cotangente de Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a co-tanxente dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

A co-tanxente dun ángulo é equivalente a 1 dividido pola tanxente dese ángulo.

Exemplos:

<item type ="entrada"> = COT (PI () / 4) </ item> dá 1, a co-tanxente de pi / 4 radiáns.

<item type ="entrada"> = COT (RADIANS (45)) </ item> dá 1, a cotanxente de 45 graos.

Open file with example:

COTH

Devolve a co-tanxente hiperbólica dun determinado número (ángulo).

Sintaxe

COTH (Número)

Volve a cotanxente hiperbólica de Número.

Exemplo

<item type ="entrada"> = COTH (1) </ item> devolve o co-tanxente hiperbólica de 1, aproximadamente 1,3130.

Open file with example:

CSC

Devolve a cosecante do ángulo especificado (en radiáns). A cosecante dun ángulo é equivalente a 1 dividido polo seno dese ángulo

tip

This function is available since LibreOffice 3.5


Sintaxe

CSC(Número)

Volve a (trigonométrica) cosecante de Número, o ángulo en radiáns.

Para volver a cosecante dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = CSC (PI () / 4) </ item> dá aproximadamente 1,4142135624, o inverso do seno de pi / 4 radiáns.

=CSC(RADIANS (30)) dá 2, a cosecante de 30 graos.

Open file with example:

CSCH

Devolve a cosecante hiperbólica dun número.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5


Sintaxe

CSCH(Número)

Volve a cosecante hiperbólica deNúmero.

Exemplo

<item type ="entrada"> = CSCH (1) </ item> dá aproximadamente 0,8509181282, a co-secante hiperbólica de 1.

Open file with example:

ACOT

Devolve a cotanxente inversa (a arccotanxente) do número indicado.

Sintaxe

ACOT(número)

Esta función devolve a cotanxente trigonométrica inversa de Número, que é o ángulo (en radiáns) cuxa cotanxente é Número. O ángulo de retorno está entre 0 e PI.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = ACOT (1) </ item> dá 0,785398163397448 (PI / 4 radiáns).

<item type ="entrada"> = GRAOS (ACOT (1)) </ item> dá 45. A tanxente de 45 graos é 1.

Open file with example:

ACOTH

Devolve a inversa cotanxente hiperbólica do número indicado.

Sintaxe

ACOTH(Número)

Esta función devolve a inversa da cotanxente hiperbólica Número, que é o número cuxa cotanxente hiperbólica é Número.

Terá lugar un erro se o número é entre -1 e 1 inclusive.

Exemplo

=ACOTH(1,1) dá a cotanxente hiperbólica inversa de 1,1, aproximadamente 1,52226.

Open file with example:

COCIENTE

Devolve a parte enteira dunha operación de división.

Sintaxe

COCIENTE (Numerador; Denominador)

Volve a parte enteira de Numerador dividido por Denominador .

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Exemplo

<item type ="entrada"> = COCIENTE (11; 3) </ item> dá 3. O resto do 2 está perdido.

RAÍZPI

Devolve a raíz cadrada de (PI veces un número).

Sintaxe

SQRTPI (Number)

Volve a raíz cadrada positiva de (PI multiplicado por Number ).

Isto é equivalente a <item type ="literal"> sqrt (PI () * Number) </ item>.

Exemplo

<item type ="entrada"> = SQRTPI (2) </ item> devolve o squareroot de (2PI), preto de 2,506628.

RAÍZC

Devolve a raíz cadrada dun número positivo.

Sintaxe

ORDE(Número)

Volve a raíz cadrada positiva de Número.

Número debe ser positivo.

Exemplo

=SQRT(16) dá 4.

<item type ="entrada"> = sqrt (-16) </ item> dá un <type =\ item "literal"> argumento non válido </ item> erro.

SEC

Devolve a secante do ángulo especificado (en radiáns). O secante dun ángulo é equivalente a 1 dividido polo coseno do que o ángulo

tip

This function is available since LibreOffice 3.5


Sintaxe

SEC(Número)

Volve a (trigonométricas) secante de Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a secante dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = SEC (PI () / 4) </ item> dá aproximadamente 1,4142135624, o inverso do coseno de pi / 4 radiáns.

<item type ="entrada"> = SEC (RADIANS (60)) </ item> dá 2, a secante de 60 graos.

Open file with example:

SECH

Devolve a secante hiperbólico dun número.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5


Sintaxe

SECH(Número)

Devolve a secante hiperbólica de Número.

Exemplo

<item type ="entrada"> = sech (0) </ item> dá 1, a secante hiperbólica de 0.

Open file with example:

TAN

Devolve a tanxente do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

TAN(Número)

Volve a (trigonométricas) tanxente Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a tanxente dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = TAN (PI () / 4) </ item> dá 1, a tanxente de pi / 4 radiáns.

<item type ="entrada"> = TAN (RADIANS (45)) </ item> dá 1, a tanxente de 45 graos.

Open file with example:

ATAN

Devolve a tanxente trigonométrica inversa dun número.

Sintaxe

ATAN(Número)

Esta función devolve a tanxente trigonométrica inversa de Number , que é o ángulo (en radiáns) cuxa tanxente é Número. O ángulo de retorno é entre PI / 2 e PI / 2.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = ATAN (1) </ item> dá 0,785398163397448 (PI / 4 radiáns).

<item type ="entrada"> = GRAOS (ATAN (1)) </ item> dá 45. A tanxente de 45 graos é 1.

Open file with example:

EXP

Devolve e elevado á potencia dun número. A constante e ten un valor de preto de 2,71828182845904.

Sintaxe

EXP (Número)

Número é a potencia á que e debe ser levantada.

Exemplo

<item type ="entrada"> = EXP (1) </ item> dá 2,71828182845904, a constante matemática e á precisión do Calc.

COS

Devolve o coseno do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

COS(número)

Volve a (trigonométricas) coseno de Number , o ángulo en radiáns.

Para voltar o coseno dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = COS (PI () / 2) </ item> dá 0, o coseno de pi / 2 radiáns.

<item type ="entrada"> = COS (RADIANS (60)) </ item> dá 0,5, o coseno de 60 graos.

Open file with example:

ACOS

Devolve o coseno inverso trigonométricas dun número.

Sintaxe

ACOS(número)

Esta función devolve o coseno trigonométrico inverso de Number , que é o ángulo (en radiáns) cuxo coseno é Number. O ángulo de retorno está entre 0 e PI.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = ACOS (-1) </ item> dá 3,14159265358979 (radiáns PI)

<item type ="entrada"> = GRAOS (ACOS (0,5)) </ item> dá 60. O coseno de 60 graos é de 0,5.

Open file with example:

FACT

Devolve o factorial dun número.

Sintaxe

FACT(número)

Volve Number!, O factorial de Number , calculado como 1 * 2 * 3 * 4 * ... * Número.

= FACT (0) devolve 1, por definición.

The factorial of a negative number returns the "invalid argument" error.

Exemplo

=FACT(3) devolve 6.

=FACT(0) devolve 1.

LOG10

Devolve o logaritmo de base 10 dun número.

Sintaxe

LOG10(Número)

Devolve o logaritmo de base 10 de Number .

Exemplo

<item type ="entrada"> = LOG10 (5) </ item> devolve o logaritmo de base 10 de 5 (aproximadamente 0,69897).

LOG

Devolve o logaritmo dun número á base especificada.

Sintaxe

LOG (Número; Base de Datos)

Número é o valor cuxo logaritmo é calculado.

Base de datos (opcional) é a base para o cálculo logaritmo. Se omitido, Base 10 é asumido.

Exemplo

<item type ="entrada"> = LOG (10; 3) </ item> devolve o logaritmo de base 3 de 10 (aproximadamente 2,0959).

=LOG(7^4;7) dá 4.

LN

Devolve o logaritmo natural en base á constante e dun número. A constante e ten un valor de preto de 2,71828182845904.

Sintaxe

LN(Número)

Número é o valor cuxo logaritmo natural debe ser calculado.

Exemplo

<item type ="entrada"> = LN (3) </ item> devolve o logaritmo natural de 3 (aproximadamente 1,0986).

=LN(EXP(321)) dá 321.

MDC

Devolve o máximo divisor común de dous ou máis enteiros.

A maior divisor común maior é o número enteiro positivo, que vai dividir, sen deixar rastro, cada un dos números enteiros indicados.

Sintaxe

GCD (Inteiro1; NúmeroInteiro2; ...; Integer30)

Inteiro1 Para 30 son ata 30 números enteiros cuxo maior divisor común debe ser calculado.

Exemplo

<item type ="entrada"> = GCD (16; 32; 24) </ item> dá o resultado 8, porque 8 é o maior número que pode dividirse 16, 24 e 32 sen un resto.

<item type ="entrada"> = GCD (B1: B3) </ item> en células B1, B2, B3 conter <item type ="entrada"> 9 </ item>, <item type ="entrada"> 12 </ item>, <item type ="entrada"> 9 </ item> dá 3.

MMC

Devolve o mínimo común múltiplo de un ou máis números enteiros.

Sintaxe

LCM (Inteiro1; NúmeroInteiro2; ...; Integer30)

NúmeroInteiro1 a 30 son ata 30 números enteiros cuxo menor común múltiplo debe ser calculado.

Exemplo

Se escribe os números 512 ; 1024 e 2000 no enteiro 1, 2 e 3 caixas de texto, 128 mil será devolto como o resultado.

COMBINAR

Devolve o número de combinacións de elementos sen repetición.

Sintaxe

COMBIN (Count1; count2)

Count1 é o número de elementos no conxunto.

count2 é o número de elementos para escoller o conxunto.

COMBIN devolve o número de formas ordenadas para escoller estes elementos. Por exemplo, se hai 3 elementos A, B e C nun xogo, pode escoller dous elementos en 3 formas diferentes, é dicir, AB, AC e BC.

COMBIN aplica a fórmula: Count1 / (! Count2 * (Count1-count2))

Exemplo

=COMBIN(3;2) dá 3.

COMBINAR2

Devolve o número de combinacións dun subconxunto de elementos, incluíndo repeticións.

Sintaxe

Combina (Count1; count2)

Count1 é o número de elementos no conxunto.

count2 é o número de elementos para escoller o conxunto.

Combina devolve o número de formas orixinais para escoller estes elementos, onde a orde de elección é irrelevante, e repetición de elementos se admite. Por exemplo, se hai 3 elementos A, B e C nun xogo, pode escoller dous elementos en 6 xeitos diferentes, é dicir AA, AB, AC, BB, BC e CC.

Combina aplica a fórmula: (Count1 + Count2-1)!/(Count2! (Count1-1)!)

Exemplo

=COMBINA(3;2) dá 6.

RESTO

Devolve o resto cando un número enteiro está dividido por outro.

Sintaxe

MOD (dividendo; Divisor)

Para argumentos enteiros esta función devolve Dividendo módulo Divisor, que é o resto cando Dividendo é dividido por Divisor .

Esta función é aplicada como <item type ="literal"> Dividendo - Divisor * INT (Dividendo / Divisor) </ item>, e esta fórmula dá o resultado se os argumentos non son enteiro.

Exemplo

<item type ="entrada"> = MOD (22; 3) </ item> dá 1, o resto cando 22 divídese por tres.

=MOD(11.25;2.5) dá 1.25.

SENO

Devolve o seno do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

SIN(Número)

Volve a (trigonométricas) seno Number , o ángulo en radiáns.

Para voltar o seno dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

<item type ="entrada"> = SIN (PI () / 2) </ item> dá 1, o seno de pi / 2 radiáns.

<item type ="entrada"> = SIN (RADIANS (30)) </ item> dá 0,5, o seno de 30 graos.

Open file with example:

ASENO

Devolve o seno trigonométrico inverso dun número.

Sintaxe

ASENOH(número)

Esta función devolve o seno trigonométrico inverso de Número, que é o ángulo (en radiáns) cuxo seno é Número. O ángulo devolto é entre PI / 2 e + PI / 2.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

=ASENO(0) dá 0.

=ASENO(1) dá 1,5707963267949 (pi / 2 radiáns).

=GRAOS (ASENO (0.5)) dá 30. O seno de 30 graos é de 0,5.

Open file with example:

SINAL

Devolve o sinal dun número. dá 1 se o número é positivo, -1 se é negativo e 0 se cero.

Sintaxe

SIGN (Número)

Número é o número cuxo sinal está a ser determinado.

Exemplo

=SIGN(3.4) dá 1.

=SIGN(-4.5) dá -1.

ABS

Devolve o valor absoluto dun número.

Sintaxe

ABS(Número)

Número é o número cuxo valor absoluto é calculado. O valor absoluto dun número é o seu valor sen o sinal +/-.

Exemplo

=ABS(-56) dá 56.

=ABS(12) dá 12.

=ABS(0) dá 0.

ALEATORIOENTRE

Devolve un número aleatorio enteiro nun intervalo especificado.

Sintaxe

ALEATORIOENTRE(mínimo;máximo)

dá un número aleatorio enteiro entre enteiros inferior e superior (ambos inclusive).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Para xerar números aleatorios que xamais recalcular, por favor copie as celas que conteñen esta función e utilice <item type ="menuitem"> Editar - Pegado especial </ item> (con <item type ="menuitem"> Pegar todo </ elemento> e <item type ="menuitem"> Fórmulas </ item> non marcado e <item type ="menuitem"> Números </ item> marcada).

Exemplo

= RANDBETWEEN (20; 30) dá un enteiro de entre 20 e 30.

MARRED

Devolve un número arredondado para o múltiple máis próximo doutro número.

Sintaxe

MROUND (Número; múltiple)

Volve Number redondeado ao múltiplo máis próximo de Multiple .

Unha implementación alternativa sería <item type ="literal"> Multiple * ROUND (Número / múltiple) </ item>.

Exemplo

<item type ="entrada"> = MROUND (15,5; 3) </ item> dá 15, como 15,5 está máis preto de 15 (= 3 * 5) do que a 18 (= 3 * 6).

<item type ="entrada"> = MROUND (1,4; 0,5) </ item> dá 1,5 (= 0.5 * 3).

POTENCIA

Devolve un número elevado a outro número.

Sintaxe

PODER (Base; Exponent)

Volve Base de datos elevado á potencia de Exponent .

O mesmo resultado se pode conseguir mediante o operador de exponenciação ^:

<item type ="literal"> Base de ^ expoñente </ item>

Exemplo

<item type ="entrada"> = POWER (4, 3) </ item> dá 64, que é de 4 a potencia de 3.

= 4 ^ 3 tamén dá 4 á potencia de 3.

SUMIF

Engade as células especificadas por un determinado criterio. Esta función utilízase para buscar un intervalo cando busca por un determinado valor.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxe

SOMASE (intervalo; criterios; SumRange)

Faixa é o intervalo ao cal os criterios deben ser aplicados.

Criterios é a célula en que o criterio de busca aparece, ou o propio criterio de busca. Se o criterio é escrito na fórmula, ten que ser rodeado por comiñas dobres.

SumRange é o intervalo desde o que os valores son sumados. Se ese parámetro non fose indicado, os valores atopados na franxa son sumadas.

note

SOMASE soporta o operador de referencia de concatenación (~) só no parámetro Criterios, e só se o parámetro SumRange opcional non é dada.


Exemplo

Para resumir só números negativos: <item type ="entrada"> = SUMIF (A1: A10;"<0") </ item>

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Vexa COUNTIF () para obter algúns exemplos de sintaxe que poden ser usados ​​con SUMIF ().

SUMA

Engade todos os números nun intervalo de celas.

Sintaxe

SUM (Number1; Number2; ...; Número30)

Number1 to Number30 are up to 30 arguments, either cells or ranges, whose sum is to be calculated.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Exemplo

Se escribe os números <item type ="entrada"> 2 </ item>; <item type ="entrada"> 3 </ item> e <item type ="entrada"> 4 </ item> no número 1; 2 e 3 caixas de texto, 9 será devolto como o resultado.

<item type ="entrada"> = SUM (A1; A3; B5) </ item> calcula a suma dos tres células. <item type ="entrada"> = SUM (A1: E10) </ item> calcula a suma de todas as células no intervalo de celas A1 a E10.

Condicións ligadas por E se pode empregar coa función SUM () do seguinte xeito:

Suposición Exemplo: Inseriu facturas nunha táboa. A columna A contén o valor de data da factura, columna B dos montantes. Quere atopar unha fórmula que pode usar para voltar o total de todos os valores só para un mes específico, por exemplo, só o importe para o período> = 2008-01-01 a <2008-02-01. O intervalo cos valores de data abrangue A1: A40, o intervalo que contén os valores a seren totalizar é B1: B40. C1 contén a data de inicio de 2008 <item type ="entrada"> - 01-01 </ item>, das facturas a incluír e C2 a data de 2008 <item type ="entrada"> - 02 -01 </ item>, que xa non está incluído.

Introduza a seguinte fórmula como unha fórmula de matriz:

<item type ="entrada"> = SUM ((A1: A40> = C1) * (A1: A40 <C2) * B1: B40) </ item>

Para entrar isto como unha fórmula de matriz, ten que premer a tecla Maiús + Intro en vez de simplemente premendo a tecla Intro para fechar a fórmula. A fórmula será, entón, presentado na Fórmula bar entre chaves.

{= SUM ((A1: A40> = C1) * (A1: A40 <C2) * B1: B40)}

A fórmula baséase no feito de que o resultado dunha comparación é un caso o criterio é satisfeito e 0, se non é satisfeita. Os resultados de comparación individuais serán tratadas como unha matriz e utilizados na multiplicación de matrices, e ao final os valores individuais serán sumadas para obter a matriz de resultados.

PRODUTO

Multiplica todos os números facilitados como argumentos e devolve o produto.

Sintaxe

PRODUTO (Number1; Number2; ...; Número30)

Number1 a 30 son ata 30 argumentos cuxo produto debe ser calculado.

PRODUTOS dá number1 number2 * * * number3 ...

Exemplo

=PRODUTO(2;3;4) devolve 24.

SUMARCAD

Se queres calcular a suma dos cadrados dos números (en total os cadrados dos argumentos), introduza-los en campos de texto.

Sintaxe

SUMSQ (Number1; Number2; ...; Número30)

Number1 a 30 son ata 30 argumentos cuxa suma dos cadrados debe ser calculado.

Exemplo

Se escribe os números <item type ="entrada"> 2 </ item>; <item type ="entrada"> 3 </ item> e <item type ="entrada"> 4 </ item> no número 1; 2 e 3 caixas de texto, 29 é de retorno como o resultado.

SUMARSECUENCIA

Suma os primeiros termos dunha serie de potencia.

SUMARSECUENCIA (x; n; m; coeficientes) = coefficient_1 * x ^ n + coefficient_2 * x ^ (n + m) + coefficient_3 * x ^ (n + 2m) + ... + coefficient_i * x ^ (n + (I 1) m)

Sintaxe

SUMARSECUENCIA( X; N; M; Coeficientes)

X é o valor de entrada á serie de potencia.

N é o poder de inicio

M é o incremento de aumentar N

Coeficientes é unha serie de coeficientes. Para cada coeficiente a suma da serie é estendida por unha sección.

CEILING.PRECISE

arredonda un número até o múltiplo máis próximo de significado, independentemente do sinal de significado

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Sintaxe

CEILING.PRECISE (Número; Importancia)

Número (obrigatorio) é o número que debe ser arredondado cara arriba.

Significado (opcional) é o número ao múltiplo cuxo valor debe ser arredondado cara arriba.

Exemplo

<item type ="entrada"> = CEILING.PRECISE (-11; -2) </ item> retorno -10

ISO.CEILING

arredonda un número até o múltiplo máis próximo de significado, independentemente do sinal de significado

Sintaxe

ISO.CEILING (Número; Importancia)

Número (obrigatorio) é o número que debe ser arredondado cara arriba.

Significado (opcional) é o número ao múltiplo cuxo valor debe ser arredondado cara arriba.

Exemplo

<item type ="entrada"> = ISO.CEILING (-11; -2) </ item> retorno -10

ARREDMÚLTINF

arredonda un número cara a abaixo para o múltiple máis próximo ao Significado.

Sintaxe

FLOOR (Número; Importancia; Mode)

Número é o número que debe ser arredondado cara a abaixo.

Significado é o valor a cuxa múltiple o número debe ser arredondado cara a abaixo.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Exemplo

=FLOOR( -11;-2)dá -12

<item type ="entrada"> = FLOOR (-11; -2; 0) </ item> dá -12

=FLOOR( -11;-2;1) dá -10

FLOOR.PRECISE

arredonda un número cara a abaixo para o múltiple máis próximo de significado, independentemente do sinal de significado

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Sintaxe

FLOOR.PRECISE (Número; Importancia)

Número é o número que debe ser arredondado cara a abaixo.

Significado é o valor a cuxa múltiple o número debe ser arredondado cara a abaixo.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Exemplo

<item type ="entrada"> = FLOOR.PRECISE (-11; -2) </ item> retorno -12

ARREDONDARCARAABAIXO

arredonda un número cara a abaixo, cara a cero, en certa precisión.

Sintaxe

ARREDONDARCARAABAIXO (Número; Count)

Volve Number redondeado cara abaixo (a cero) a Count cifras decimais. Se Conta for omitida ou cero, a función arredonda para abaixo para un enteiro. Se a conta sexa negativo, a función arredonda abaixo ao seguinte 10, 100, 1000, etc.

Esta función arredonda cara a cero. Vexa ConCELAo e ROUND alternativas.

Exemplo

=ARREDONDARCARAABAIXO(1.234;2) dá 1.23.

=ARREDONDARCARAABAIXO(45.67;0) dá 45.

=ARREDONDARCARAABAIXO(-45.67) dá -45.

<item type ="entrada"> = ROUNDDOWN (987,65; -2) </ item> dá 900.

ARREDONDAR

arredonda un número para un certo número de cifras decimais.

Sintaxe

ARREDONDAR (número; Conta)

Volve Number redondeado para Count cifras decimais. Se Conta for omitida ou cero, a función arredonda ao número enteiro máis próximo. Se a conta sexa negativo, a función arredonda para o máis próximo de 10, 100, 1000, etc.

Esta función arredonda ao número máis próximo. Vexa ARREDONDARCARAABAIXO e ARREDONDARCARAARRIBA como alternativa.

Exemplo

=ARREDONDAR(2.348;2) dá 2.35

<item type ="entrada"> = ROUND (-32,4834; 3) </ item> dá -32,483. Cambiar o formato da cela para ver todos os decimais.

=ROUND(2.348;0) dá 2.

=ROUND(2.5) dá 3.

=ROUND(987.65;-2) dá 1000.

PAR

arredonda un número positivo ao seguinte número enteiro par e un número negativo cara abaixo ao seguinte número enteiro par.

Sintaxe

EVEN(Número)

Volve Número redondeado ao seguinte número enteiro por arriba, lonxe de cero.

Exemplo

=EVEN(2.3) dá 4.

=EVEN(2) dá 2.

=EVEN(0) dá 0.

=EVEN(-0.5) dá -2.

ARREDONDARCARAARRIBA

arredonda un número superior, lonxe do cero, para unha correcta precisión.

Sintaxe

ARREDONDARCARAARRIBA (Número; Conta)

Volve Number redondeado para arriba (lonxe de cero) a Count cifras decimais. Se Conta for omitida ou cero, a función arredonda-se a un número enteiro. Se a conta sexa negativo, a función arredonda-se ao seguinte 10, 100, 1000, etc.

Esta función arredonda lonxe de cero. Vexa ROUNDDOWN e ROUND alternativas.

Exemplo

=ARREDONDARCARAARRIBA(1.1111;2) dá 1.12.

=ARREDONDARCARAARRIBA(1.2345;1) dá 1.3.

=ARREDONDARCARAARRIBA(45.67;0) dá 46.

=ROUNDUP(-45.67) dá -46.

<item type ="entrada"> = ARREDONDARCARAARRIBA (987,65; -2) </ item> dá 1000.

TRUNCAR

trunca un número a través da eliminación de casas decimais.

Sintaxe

TRUNC (Número; Count)

Volve Number con máximo Count cifras decimais. O exceso de cifras decimais son simplemente eliminados, independentemente do sinal.

<item type ="literal"> TRUNC (Número; 0) </ item> compórtase como <item type ="literal"> INT (Number) </ item> para números positivos, pero arredonda efectivamente a cero para números negativos.

warning

O visible cifras decimais do resultado especifícanse en - LibreOffice Calc - Calcular.


Exemplo

<item type ="entrada"> = TRUNC (1.239; 2) </ item> dá 1,23. A 9 é perdida.

<item type ="entrada"> = TRUNC (-1,234999; 3) </ item> dá -1,234. Todo 9s pérdense.

ENT

Arredonda un número cara a abaixo ata o número enteiro máis próximo.

Sintaxe

INT(número)

Volve Number redondeado ao número enteiro máis próximo.

Os números negativos redondeado cara abaixo ata o número enteiro máis abaixo.

Exemplo

=INT(5.7) dá 5.

=INT(-1.3) dá -2.

LÍMITESUPERIOR

Arredonda un número cara a arriba ata o múltiplo máis próximo da cifra significativa.

Sintaxe

Teito (Número; Importancia; Mode)

Número é o número que debe ser arredondado cara arriba.

Significado é o número ao múltiplo cuxo valor debe ser arredondado cara arriba.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Exemplo

=CEILING(-11;-2) dá -10

=CEILING(-11;-2;0) dá -10

=CEILING(-11;-2;1) dá -12

IMPAR

Arredonda un número positivo ao número enteiro raro máis próximo e un número negativo ao número enteiro raro máis próximo.

Sintaxe

IMPAR(Número)

Volve Number redondeado ao seguinte enteiro raro superior, lonxe de cero.

Exemplo

=ODD(1.2) dá 3.

=ODD(1) dá 1.

=ODD(0) dá 1.

=ODD(-3.1) dá -5.

Función

RADIÁNS

Converte graos en radiáns.

Sintaxe

RADIANS (Number)

N é o ángulo, en graos para ser convertido en radiáns.

Exemplo

<item type ="entrada"> = RADIANS (90) </ item> dá 1,5707963267949, que é PI / 2 a precisión do Calc.

TANH

Devolve a tanxente hiperbólica dun número.

Sintaxe

TANH(Número)

Volve a tanxente hiperbólica de Number .

Exemplo

<item type ="entrada"> = TANH (0) </ item> dá 0, a tanxente hiperbólica de 0.

Open file with example:

ATANH

Devolve a tanxente hiperbólica inversa dun número.

Sintaxe

ATANH(Número)

Esta función devolve a tanxente hiperbólica inversa de Número, que é o número cuxa tanxente hiperbólica é Número.

Número debe obedecer á condición -1 <número <1.

Exemplo

=ATANH(0) dá 0.

Open file with example:

COSH

Devolve o coseno hiperbólico dun número.

Sintaxe

COSH(Número)

Devolve o coseno hiperbólico de Number .

Exemplo

<item type ="entrada"> = COSH (0) </ item> dá 1, o coseno hiperbólico de 0.

Open file with example:

ACOSH

Devolve o coseno hiperbólico inverso dun número.

Sintaxe

ACOSH(Número)

Esta función devolve o coseno hiperbólico inverso de Number , que é o número cuxo coseno hiperbólico é Number.

Número debe ser maior que ou igual a 1.

Exemplo

=ACOSH(1) dá 0.

=ACOSH(COSH(4)) dá 4.

Open file with example:

SENOH

Devolve o seno hiperbólico dun número.

Sintaxe

SINH(Número)

Devolve o seno hiperbólico de Number .

Exemplo

<item type ="entrada"> = sinh (0) </ item> dá 0, o seno hiperbólico de 0.

Open file with example:

ASENOH

Devolve o seno hiperbólico inverso dun número.

Sintaxe

ASENOH(número)

Esta función devolve o seno hiperbólico inverso de Número, que é o número cuxo seno hiperbólico é Número.

Exemplo

=ASENOH (-90) dá aproximadamente -5,1929877.

=ASENOH(SINH(4)) dá 4.

Open file with example:

ALEATORIO

Devolve un número aleatorio entre 0 e 1.

Sintaxe

ALEATORIO()

Esta función produce un novo número aleatorio cada vez Calc recalcula. Para forzar Calc para recalcular manualmente premendo F9.

Para xerar números aleatorios que xamais recalcular, copiar celas cada = RAND () e use <item type ="menuitem"> contén Editar - Pegado especial </ item> (con <item type ="menuitem"> Pegar todos </ item> e <item type ="menuitem"> Fórmulas </ item> non marcado e <item type ="menuitem"> Números </ item> marcada).

Exemplo

<item type ="entrada"> = RAND () </ item> dá un número aleatorio entre 0 e 1.

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

Icona Nota

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaxe

ATAN2(NúmeroX; NúmeroY)

NumberX is the value of the x coordinate.

NúmeroY é o valor da coordenada y.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Exemplo

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Sintaxe

Multinomial (Número (s))

Número (s) é unha lista de até 30 números.

Exemplo

<item type ="entrada"> = multinomial (F11: H11) </ item> dá 1260, se F11 para H11 conteñen os valores <item type ="entrada"> 2 </ item>, <tipo de elemento ="entrada"> 3 </ item> e <item type ="entrada"> 4 </ item>. Isto corresponde a fórmula = (2 + 3 + 4)!/(2! * 3! * 4!)

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

tip

This function is available since LibreOffice 5.0


Sintaxe

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

warning

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Exemplo

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Sintaxe

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

warning

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Exemplo

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

GCD_EXCEL2003(Number(s))

Número (s) é unha lista de até 30 números.

Exemplo

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

LCM_EXCEL2003(Number(s))

Número (s) é unha lista de até 30 números.

Exemplo

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

Precisamos da súa axuda!