Red Function

Devolve o compoñente vermello do código de cor especificado.

Sintaxe:


Red (NúmeroCor As Long)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetro:

ColorNumber: Long integer expression that specifies any color code for which to return the Red component.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "A cor " & lVar & " contén os compoñentes:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Precisamos da súa axuda!