Green Function

Devolve o compoñente verde do código de cor especificado

Sintaxe:


Green (Cor As Long)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetro:

Color: Long integer expression that specifies a color code for which to return the Green component.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  msgbox "A cor " & lVar & " contén os compoñentes:" & Chr(13) &_
    "vermello = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "verde = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "azul = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"cores"
End Sub

Precisamos da súa axuda!