Blue Function

Devolve o compoñente azul do código de cor especificado.

Sintaxe:


Blue (Cor As Long)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetro:

Color value: Long integer expression that specifies any color code for which to return the blue component.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "A cor " & lVar & " contén os compoñentes:" & Chr(13) &_
    "vermello= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "verde= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "azul= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"cores"
End Sub

Precisamos da súa axuda!