Arvutused tekstidokumentides

Arvutustehte võib sisestada otse tekstidokumenti või tekstidokumendi tabelisse.

  1. Klõpsa dokumendis kohal, kuhu soovid arvutustehet sisestada, ja vajuta F2. Tabeli lahtris olles sisesta võrdusmärk =.

  2. Sisesta lisatav arvutus (nt =10000/12) ja seejärel vajuta klahvi Enter.

Lisaks saad valemiribal klõpsata ikoonil Valem ja seejärel valida valemi jaoks funktsiooni.

Märkuse ikoon

Writeri tekstitabelis lahtritele viitamiseks piira lahtri aadress või lahtrivahemik nurksulgudega (nt lahtrile A1 muus lahtris viitamiseks sisesta lahtrisse =<A1>).


Valemiriba

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!