Otsi kirjet

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Selle käsu kasutamiseks...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Otsi kirjet


Tabelist otsimisel otsitakse aktiivse tabeli andmeväljadest. Vormist otsimisel otsitakse sellega lingitud tabeli andmeväljadest.

Nõuande ikoon

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


Otsingufunktsioon on saadaval ka tabeli juhtelementide jaoks. Kui kutsud otsingufunktsiooni tabeli juhtelemendist, saad otsida igas tabeli juhtelemendi veerus, mis vastab lingitud andmebaasitabeli andmebaasiveergudele.

Otsitav

Määrab otsingu tüübi.

Tekst:

Sisesta boksi otsingutermin või vali see loendis. Kursori all olev tekst kopeeritakse juba liitboksi Tekst. Arvesta, et vormis otsingu teostamisel ei saa tabelduskohti ega reavahetusi töödelda.

Otsinguterminid salvestatakse, kui tabeli- või valemidokument on avatud. Kui teostad mitut otsingut ja soovid otsinguterminit korrata, saad liitboksis valida eelnevalt kasutatud otsingutermini.

Välja sisu on NULL

Määrab, et otsitakse tühjasid väljasid.

Välja sisu ei ole NULL

Määrab, et otsitakse andmeid sisaldavaid väljasid.

Otsimiskoht

Määrab väljad, millest otsitakse.

Vorm

Määrab loogilise vormi, kus soovid otsingu teostada.

Märkuse ikoon

Liitboks Vorm on nähtaval vaid siis, kui praegune dokument on vormidokument mitme loogilise vormiga. See pole kuvatud tabelites või päringutes otsingul.


Vormidokumendid võivad sisaldada mitut loogilist vormi. Need on üksikud vormikomponendid, mis on kõik tabeliga lingitud.

Liitboks Vorm sisaldab kõikide loogiliste vormide nimesid, mille jaoks on juhtelemendid.

Kõik väljad

Otsib kõikidel väljadel. Kui teostad otsingu tabelis, otsitakse tabeli kõikidel väljadel. Kui teostad otsingu vormil, otsitakse loogilise vormi (sisestatud sektsioonis Vorm) kõikidel väljadel. Kui teostad otsingu tabeli juhtelemendi väljal, otsitakse kõikides veergudes, mis on lingitud kehtiva andmebaasitabeli väljaga.

Arvesta, et praeguse loogilise vormi väljad ei pea olema identsed vormidokumendi väljadega. Kui vormidokument sisaldab välju, mis viitavad mitmele andmeallikale (st mitmele loogilisele vormile), otsib säte Kõik väljad vaid välju, mis on vormidokumendis lingitud andmeallikatega.

Üksik väli

Otsib määratud andmeväljal.

Sätted

Määrab sätted otsingu juhtimiseks.

Asukoht

Määrab otsingutermini ja välja sisu vahelise seose. Saadaval on järgmised sätted.

suvalises kohas väljal

Tagastab kõik väljad, mis sisaldavad otsingumustrit välja suvalises kohas.

välja alguses

Tagastab kõik väljad, mis sisaldavad otsingumustrit välja alguses.

välja lõpus

Tagastab kõik väljad, mis sisaldavad otsingumustrit välja lõpus.

terve väli

Tagastab kõik väljad, mille sisu vastab täpselt otsingumustrile.


Märkuse ikoon

Kui ruut Metaavaldis on märgitud, pole see funktsioon saadaval.


Välja vormingu rakendamine

Määrab, et praeguses dokumendis otsimisel arvestatakse kõiki väljavorminguid. Väljavormingud on kõik nähtavad vormingud, mis luuakse järgmiste võimaluste abil:

  1. tabeli kujundusrežiimis välja omaduste jaoks;

  2. andmeallikavaates veeru vormindusel;

  3. vormidel juhtelemendi omadustes.

Kui ruut Välja vormingu rakendamine on märgitud, otsitakse tabeli või vormi andmeallikavaates seal määratud vorminduse abil. Kui ruut on märkimata, otsitakse andmebaasis seal salvestatud vorminduse abil.

Näide:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Välja vormingu rakendamine

Otsingumuster

kuupäeval

Tagastatakse "Vee", kuid mitte "2".

väljas

Tagastatakse "2", kuid mitte "Vee".


Soovitame otsimisel alati kasutada välja vormingut.

Järgmised näited esitavad võimalikke probleeme väljavorminguta otsimisel. Need probleemid sõltuvad kasutatud andmebaasist ja esinevad vaid teatud sisemiste vaikevormingute korral.

Otsingu tulemused

Põhjus

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

Andmebaas talletab kuupäeva väärtuse sisemiselt kombineeritud kuupäeva/kellaaja välja abil.

"45.79" ei tagasta väärtust "45.79", kuigi säte kogu väli on valitud sektsioonis Asukoht.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


Sel juhul on standardvormindus vormindus, mis viitab sisemiselt salvestatud andmetele. See pole kasutajale alati nähtav, eriti kui seda kasutatakse andmetüüpide simuleerimiseks (nt dBASE-andmebaasides kellaajaväljad). See sõltub kasutatud andmebaasist ja üksikust andmetüübist. Väljavormindusega otsing on sobiv, kui soovid otsida vaid tegelikult kuvatud sisu. See sisaldab väljatüüpe Kuupäev, Kellaaeg, Kuupäev/kellaaeg ja Number/Topelt.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Kui otsid märkeruutude väärtusi ja funktsioon Välja vormingu rakendamine on sisse lülitatud, on märgitud ruutude jaoks tulemuseks "1", märkimata ruutude jaoks "0" ja määramata märkeruutude (kolmeolekuliste) jaoks tühi string. Kui otsingu teostamisel on funktsioon Välja vormingu rakendamine välja lülitatud, kuvatakse keelepõhine vaikeväärtus "TÕENE" või "VÄÄR".

Kui kasutad funktsiooni Välja vormingu rakendamine loendiboksides otsimisel, esitatakse kuvatud tekst loendiboksides. Kui funktsiooni Välja vormingu rakendamine ei kasutata, esitatakse välja standardvormingule vastav sisu.

Tõstutundlik

Määrab, et otsingul arvestatakse suur- ja väiketähti.

Tagasisuunas

Määrab, et otsinguprotsess töötab vastassuunas, viimasest kirjest esimeseni.

Algusest / lõpust

Käivitab otsingu uuesti. Edasisuunas otsing taaskäivitatakse esimesega kirje, tagasisuunas otsing viimase kirjega.

Metamärkavaldis

You can use the following wildcards:

Metamärgid

Tähendus

Näide

?

täpselt ühe suvalise märgi jaoks

"?loppy" tagastab kirje "Floppy"

"M?ller" tagastab näiteks kirjed Miller and Moller

*

mitte ühegi või enama suvalise märgi jaoks

"*-*" tagastab kirjed "ZIP-ketas" ja "CD-ROM"

"M*er" tagastab kõik väärtused, mis algavad märgiga "M" ja mille lõpus on märgid "er" (nt Miller, Moller, Mather)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Regulaaravaldis

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Regulaaravaldistega otsimine pakub rohkem võimalusi, kui metaavaldistega otsimine. Kui otsid regulaaravaldistega, vastavad järgmised märgid metamärkidega otsingutes kasutatud märkidele.

Otsimine metaavaldiste abil

Otsimine regulaaravaldiste abil

?

.

*

.*


Sarnasuse otsing

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Märkide laiuse sobivus (ainult siis, kui Ida-Aasia keelte toetus on sisse lülitatud)

Eristab poollaiusega ja täislaiusega märgivorme.

Kõlab sarnaselt (jaapani keel) (vaid kui aasia keeled on lubatud)

Võimaldab määrata otsingusätted jaapanikeelse teksti transkriptsiooni järgi. Märgista see ruut ja klõpsa nupul ... otsingusätete määramiseks.

Määrab sätted otsimisel jaapani keele häälduse üleskirjutuse järgi.

Võrdsetena koheldavad märgid

Määrab otsingus võrdselt kohtlemise sätted.

Eiratavad märgid

Määrab märgid, mida tuleks otsimisel ignoreerida.

Olek

Rida Olek kuvab otsingu poolt tagastatud kirjed. Kui otsing jõuab tabeli lõpuni (või alguseni), jätkatakse otsingut automaatselt teisest otsast.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Kui otsing on edukalt lõpuleviidud, tõstetakse vastav väli tabelis esile. Otsingu jätkamiseks klõpsa uuesti nupul Otsi. Otsinguprotsessi tühistamiseks klõpsa nupul Loobu.

Sulge

Sulgeb dialoogi. Viimase otsingu sätted salvestatakse kuni programmist LibreOffice väljumiseni.

Kui avatud on mitu tabelit või vormi, saad iga dokumendi jaoks erinevad otsingusätted seada. Dokumentide sulgemisel salvestatakse vaid viimasena suletud dokumendi otsingusätted.

Palun toeta meid!