Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Järgnevad näited on mõeldud uuele dialoogile nimega "Dialog1". Kasuta dialoogi koostamiseks ja järgmiste juhtelementide lisamiseks dialoogiredaktori tööriistakastis olevaid vahendeid: märkeruut nimega "CheckBox1", pealdiseväli nimega "Label1", nupp nimega "CommandButton1" ja loendiboks nimega "ListBox1".

Hoiatav ikoon

Objektimuutujale juhtelemendi lisamisel ole suur- ja väiketähtede kasutamisega järjepidev.


Globaalne funktsioon dialoogide laadimiseks


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from LibreOffice Macros and Dialogs.

Dialoogi näitamine


REM muutujate globaalne defineerimine
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Programmis juhtelementide omaduste lugemine või muutmine


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM võta dialoogi mudel
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM näita Label1 teksti
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM sea juhtelemendile Label1 uus tekst
  oLabel1.Text = "Uued failid"
  REM näita juhtelemendi CheckBox1 mudeli omadusi
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM muuda m2rkeruudu CheckBox1 olekut
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM näita juhtelemendi CommandButton1 mudeli omadusi
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM näita juhtelemendi CommandButton1 omadusi
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM käivita dialoog
  oDialog1.Execute()
End Sub

Loendiboksi kirje lisamine


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lisab uue kirje loendiboksi ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Uus element" & iCount,0)
End Sub

Loendiboksist kirje eemaldamine


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM eemalda esimene kirje loendiboksist ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Palun toeta meid!